Sociaal-emotionele ondersteuning

De ondersteuningscoördinator

Elke locatie heeft een ondersteuningscoördinator. Deze ondersteunt docenten, mentoren en teamleiders bij het uitoefenen van hun taken. De begeleiding richt zich specifiek op leerlingenzorg. De ondersteuningscoördinator heeft het overzicht van de bijzondere zorg en aandacht die leerlingen op allerlei terreinen nodig hebben. Vanuit die rol onderhoudt hij of zij contacten binnen school met de leden van het Zorg Advies Team, het team van het Maatwerklokaal Kruisweg, ambulante begeleiders, trajectbegeleiders en trainers sociale vaardigheden. Ook zijn er contacten met instanties en specialisten buiten school.

Voor alle informatie op het gebied van begeleiding en zorg binnen en buiten de school kunt u terecht bij:

Locatie MAVO-VMBO basis: mevr. M. Karkach, m.karkach@mondia.nl
     
Locatie HAVO-VWO: dhr. D. Feij, d.feij@mondia.nl

Zorgadviesteam (ZAT)

Nehalennia beschikt over een Zorg Advies Team. Dit team bestaat uit:

 • de zorgcoördinatoren
 • de teamleiders of pedagogisch medewerker
 • de schoolarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • de schoolmaatschappelijk werker
 • de leerplichtambtenaar (facultatief)
 • contactpersoon van Indigo 
 • politie (per locatie verschillend)

Voor beide locaties van Nehalennia geldt dat het ZAT elke maand bijeenkomt en leerlingen, ouders en mentoren adviseert en begeleidt in het zorgtraject. Indien het voor het zorgtraject nodig is andere betrokkenen in te schakelen, wordt het ZAT uitgebreid met bijvoorbeeld politie, psycholoog, Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg Zeeland), Porthos, de jeugdverpleegkundige, de mentor en andere deskundigen.  

Aanmelding van leerlingen voor het ZAT gebeurt altijd middels een zorgaanvraagformulier. De mentor dient dit in bij de betreffende zorgcoördinator, na toestemming van de ouders en leerling. Naarmate de leerling ouder wordt, neemt het belang van diens instemming toe.
Bij leerlingen vanaf achttien jaar ligt de bevoegdheid om toestemming te verlenen geheel bij de leerling.

Vertrouwenspersonen

Op Nehalennia kan beroep worden gedaan op een interne vertrouwenspersoon.
Voor de locatie Kruisweg is dat mevr. P. Otte-Geervliet, p.otte@mondia.nl
Voor de locatie Breeweg is dat dhr. D. Feij, d.feij@mondia.nl

Ook is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Dat is mevr. I. de Laat externe.vertrouwenspersoon@gmail.com

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon

Ondersteuningslokaal

Het ondersteuningslokaal is een voorziening voor leerlingen met lichte tot middelmatige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op pedagogisch, didactisch en/of sociaal emotioneel gebied. Leerlingen kunnen hier terecht voor verschillende soorten begeleiding en ondersteuning. Dat kan met of zonder diagnose. Echter, een aanbeveling vanuit (lopend) onderzoek is nodig.

Het is een prikkelarme omgeving waar gedurende de hele week medewerkers aanwezig om leerlingen te begeleiden. De begeleiding en ondersteuning kan zowel individueel als in kleine groepjes plaatsvinden.

 • Het verzorgen van dyslexiebegeleiding gedurende het brugklasjaar
 • Het ondersteunen van leerlingen met dyscalculie
 • Het verzorgen van individuele begeleiding door een specialist/ leerlingbegeleider 
 • Het verzorgen van tijdelijke opvang van leerlingen die om een bepaalde reden voor een korte periode een aangepast programma behoeven

Voor meer informatie over alle vormen van zorg en begeleiding, verwijzen we naar de schoolgids.

Maatwerklokaal Kruisweg

Op de locatie Kruisweg is een maatwerklokaal. Dit lokaal is open van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van maandagochtend (lokaal is gesloten tot 10.00 uur) en vrijdagmiddag (lokaal is gesloten na 12.00 uur).

De volgende leerlingen komen in aanmerking voor het maatwerklokaal:

 • Leerlingen met milde internaliserende en/of externaliserende problematiek en/of didactische uitval waarbij de begeleiding vanuit het ondersteuningslokaal ontoereikend is.

Middels een gerichte aanpak op de bovengenoemde problematiek, waarbij een duidelijke opbouw waarneembaar is in de hulp en/of ondersteuning, proberen we de leerlingen te laten slagen binnen de reguliere lessituatie. Indien de hulp en/of ondersteuning niet toereikend is, wordt het maatwerklokaal gebruikt als stamlokaal. Terugkeer binnen de reguliere lessituatie is een van de voornaamste doelen.

 • Leerlingen die een time-out nodig hebben.

Bij een ernstig incident kan de leerling met onmiddellijke ingang een time-out opgelegd krijgen. De leerling mag dan de rest van de dag niet aanwezig zijn binnen de reguliere lessen. Deze maatregel kan eenmalig verlengd worden met één dag. Indien daar aanleiding toe is, kan de leerling aansluitend volgens de procedure geschorst worden. De time-out kan bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school. Een time-out is geen strafmaatregel, maar een ordemaatregel in het belang van de school. De schoolleiding beslist over het al of niet opleggen van een time-out, over de duur van de time-out (1 of 2 dagen) en over het eventueel opstarten van een schorsings- of verwijderingsprocedure.