De ouderraad zorgt ervoor dat opvallende en door ouders onder de aandacht gebrachte zaken die te maken hebben met het onderwijs en de wijze waarop dat wordt verzorgd door de school, besproken worden met de locatiedirecteuren van de school. De doelstelling van de ouderraad is een laagdrempelig klankbord te zijn voor ouders die meer duidelijkheid willen over het welzijn, de belangen en de positie van hun kinderen. Ouders kunnen de leden aanspreken over diverse situaties met concrete feiten of klachten, die de leden (eventueel anoniem) kunnen inbrengen tijdens de vergadering. Vervolgens kunnen ouders worden verwezen naar de juiste personen of de leden leggen de situatie neer bij de locatiedirecteuren, die het bijvoorbeeld meenemen in het managementteam.

De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar met agendavoorbereiding en notulenverwerking. Als ouder kunt u een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda te zetten. De vergaderingen zijn openbaar. We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen van het management. U kunt altijd e-mailen naar de ouderraad. Indien u interesse heeft om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten. Uw inbreng wordt gewaardeerd!

Jaarlijks wordt een algemene ouderavond georganiseerd, waar gastsprekers een interessant onderwerp komen toelichten.

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
naam                                 opm. locatie
Martijn Broers penningmeester, (G)MR-lid BW
Jasja van Arkel secretaris BW
Ugenie Donker Curtius   KW
Wilja Grootenboer                                     BW/KW
Akam Hoessein voorzitter BW
Jacqueline Nieuwenhuijze    KW
Jeroen van Raffen (G)MR-lid BW
Jacqueline Romijn-Voermans   BW
Ilja Tuning   BW
Mathilde Wisman-de Kok   BW

U kunt contact opnemen via ouderraad@nehalennia.nl

De vergaderingen van de ouderraad zijn gepland op:
                        Datum  plaats
Woensdag 12 december 2018 Kruisweg, 19.00 uur  zonder directie
Maandag 11 februari 2019 Breeweg
Maandag 18 maart 2019 Kruisweg
Maandag 6 mei 2019 Breeweg
Donderdag 13 juni 2019 Kruisweg

Standaardaanvangstijd: 19.30 uur (tenzij anders vermeld)

In het kader van de wet ‘Openbaarheid van Bestuur’ kunt u de agenda’s en de verslagen van de Ouderraad opvragen via: ouderraad@nehalennia.nl.

Downloads OR

Reglement OR