Onderwijs vanaf 2 juni locatie Breeweg

Alle ouders, verzorgers en leerlingen hebben de volgende informatie van ons ontvangen.

Geachte  ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Nu de meest recente persconferentie van minister-president Rutte in deze corona-tijden al enige tijd achter de rug is, willen wij iedereen specifieker informeren over onze zoektocht om vanaf 2 juni a.s. ons onderwijs weer fysiek te starten aan de Breeweg. We openen deze brief wel met een disclaimer: het is heel veel informatie, namelijk een uitgebreid protocol c.q. draaiboek en een document met aangepaste bevorderingsnormen geldend voor schooljaar 2019-2020. 

In bijgeleverd document gebaseerd op inzichten en aanbevelingen van de VO-raad is te lezen hoe wij denken het fysieke onderwijs te kunnen combineren met online onderwijs. Onze uitgangspunten zijn daarbij –natuurlijk naast de wet- en regelgeving van het RIVM- dat leerlingen tenminste twee of drie keer per week een keer fysiek onderwijs op school volgen en dat er een roosterscheiding bestaat tussen onderbouw (klas 1 t/m 3) en bovenbouw (klas 4 en klas 5). We hanteren hiervoor een cyclus van drie weken waarin evenwicht wordt aangebracht tussen online les en fysiek onderwijs. Voor de uitwerking daarvan verwijzen u nadrukkelijk naar het bijgevoegde draaiboek c.q. protocol dat inmiddels de instemming heeft van de MR. 

Natuurlijk zien wij met enige zorg de opening van de scholen tegemoet. Ongetwijfeld heeft ook u ervaren dat een anderhalvemetersamenleving door pubers anders ervaren wordt dan door volwassenen. Op school hebben we al het mogelijke gedaan onze anderhalvemetersamenleving te introduceren en te borgen: het liftgebruik is aangepast, het toiletbezoek is gereguleerd, overblijflokalen/studielokalen zijn ingericht, handgels aangeschaft, handschoenen zijn voorradig, looproutes zijn gemaakt, de kwantiteit van de ingangen is verhoogd. Om daar een beeld van te vormen verwijzen we naar de bijgevoegde collage. Kortom, de nieuwe samenleving is zichtbaar in onze school. Niettemin is menselijk gedrag onvoorspelbaar. Om die reden opent de school op 2 juni voorzichtig de deuren wetende dat succes en continuïteit met name afhangen van de discipline van de individuele mens. We vragen u dan ook in alle ernst in gesprek te gaan met uw zoon of dochter inzake deze discipline.

Vanaf half maart zijn de meeste leerlingen niet meer georganiseerd naar school geweest. Nu het punt komt dat we herstarten met fysiek onderwijs doemen allerlei vragen op: moeten we veel inhalen? Worden programma’s aangepast? Hoe dan? Wat betekent dat? Nu heb ik ineens minder kansen om tekorten weg te werken. Wat betekent dat voor de bevordering? Met al deze vragen worstelen wij ook en we hebben geen pasklare antwoorden. 

Wat we wel weten is dat we de komende weken het leer- en toetsproces niet omtoveren naar een formule-1-circuit. We realiseren ons als onderwijsinstituut heel goed dat kennis en vaardigheden (omgezet in toetsen bijvoorbeeld) belangrijk zijn, maar dat op dit ogenblik oog voor groepsprocessen, structuur aanbrengen, hulp bieden, individuele ontwikkelingen en dus de meer pedagogische kant van het onderwijs prioriteit heeft. Daar proberen we de laatste weken van dit schooljaar handen en voeten aan te geven.

Met het oog gericht op 2 juni schetsen we tenslotte een tijdpad en presenteren we ons to-do-lijstje waarover u binnenkort weer wordt bijgepraat.

Hoog bovenaan onze to-do-lijst stond de wijze en grondslag van bevordering van de leerlingen in het schooljaar 2019-2020. Het resultaat van ons denkwerk daarover leest u zoals gezegd in het bijgeleverde document. Verder richten we ons op de afname van CITO-toetsen, de eindexamenkandidaten, de afronding van het examenjaar en hun diploma-uitreiking, de afname van het FCE-examen in klas 3 (vwo-tto), de ontvangst van nieuwe brugklassers en het verloop van het onderwijs na 2 juni. Wat betreft dat laatste: via ELO zullen alle leerlingen een overzicht ontvangen van alle schoolingangen en welke te gebruiken indien ze les krijgen in bepaalde lokalen.

Vooralsnog zien wij de afronding van het lopende schooljaar in grote lijnen als volgt voor ons:
-    Week 23 t/m halverwege week 26 (2 juni t/m 24 juni) lessen in alle leerjaren
-    Week 26 t/m week 27 (25 juni t/m 3 juli) toetsperiode voor de leerjaren 3, 4 en 5; de leerjaren 1 en 2 volgen lessen t/m 3 juli, zij hebben geen afsluitende repetitieweek.
-    Week 28 – reparatieprogramma en inhaalprogramma leerjaren 3, 4 en 5. 
-    6 juli: diploma-uitreiking havo-5
-    8 juli: diploma-uitreiking vwo-6
-    10 juli: einde schooljaar 2019 -2020
-    Wat betreft rapportuitreikingen en boekeninname: informatie volgt later.

Tot slot merken we drie zaken op. In de eerste plaats zal er ongetwijfeld een vorm van gewenning dienen plaats te vinden. Voor iedereen. Niet alles zal per direct op rolletjes lopen. Wij vragen uw begrip daarvoor. In de tweede plaats streven we er niettemin naar terug te keren naar een vorm van normaal. Op dat gebied vragen we u contact op te nemen met onze absentiemedewerker indien uw zoon of dochter ziek is of anderszins (online) lessen niet kan volgen. In de derde plaats gaan we er vanzelfsprekend vanuit dat u onze informatie bespreekt met uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,
mede namens alle teamleiders,
M.A Wagensveld-Heeren