Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is Dhr. R. Fliers.

Samenstelling MR Nehalennia SSG

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter)
Dhr J. Verhoeven
Dhr. E. Bookelaar
Dhr. F. van Damme
Dhr. R. Roelandschap 
Mevr. A. Kunst

Oudergeleding
Dhr. M. Broers
Dhr. J. van Raffen

Leerlinggeleding
Zahra Sebbar
Shannon Weezepoel 
Bram Hament 

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer (voorzitter MR)
Mevr. S. Plummen (secretaris (G)MR)
Dhr. R. Hardeman 
Dhr. D. Tange 
Dhr. S. Schrier
Dhr. E. de Jong

Oudergeleding
Mevr. M. de Jonge 
Mevr. P. Varenkamp 
Mevr. A. Lafort 

Leerlinggeleding

Laurie Schout