Ouderraad

De ouderraad wil graag in contact staan met alle ouders. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. U kunt ons mailen op: ouderraad@nehalennia.nl

Functie/doelstelling ouderraad
De ouderraad zorgt ervoor dat opvallende en door ouders onder de aandacht gebrachte zaken, die te maken hebben met het onderwijs en de wijze waarop dat wordt verzorgd door de school, besproken worden met de locatiedirecteuren van de school.

De doelstelling van de ouderraad is een laagdrempelig klankbord te zijn voor ouders die meer duidelijkheid willen over het welzijn, de belangen en de positie van hun kinderen.

Ouders kunnen de leden aanspreken over diverse situaties met concrete feiten of klachten, die de leden (eventueel anoniem) kunnen inbrengen tijdens de vergadering. Vervolgens kunnen ouders worden verwezen naar de juiste personen of de leden leggen de situatie neer bij de locatiedirecteuren, die het bijvoorbeeld meenemen in het managementteam.

Onderwerpen
De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar met agendavoorbereiding en notulenverwerking. Als ouder kunt u een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda te zetten. De vergaderingen zijn openbaar. We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen van het management. U kunt altijd e-mailen naar de ouderraad. Indien u interesse heeft om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten. Uw inbreng wordt gewaardeerd!

Leden ouderraad per mei 2022:
naam                                 rol locatie
Jolanda Kasse voorzitter KW
Annegien van den Boomgaard secretaris BW
Annika Hofstede penningmeester      BW
Suzanne Appelman  lid BW
Henny Veldhuizen lid  BW
Mathilde Wisman lid  BW
Angelique van den Berg lid KW
Wilja Grootenboer lid BW
Ilja Tuning lid BW

Nieuwe leden
De ouderraad zou graag nog enkele nieuwe leden willen opnemen, met name ouders van leerlingen van de Kruisweg. Wilt u ons team komen versterken? Stuur een mailtje naar ouderraad@nehalennia.nl

Contact
U kunt contact opnemen via ouderraad@nehalennia.nl

De reeds geplande vergaderingen van de ouderraad schooljaar 2022/2023:
26 september    
     

Ouderavond
Jaarlijks wordt er door de ouderraad een ouderavond georganiseerd, waar gastsprekers een interessant onderwerp komen toelichten.
Ook in het nieuwe schooljaar 2022/2023 hopen wij weer een ouderavond te organiseren. Meer informatie volgt.

Algemene Leden Vergadering
De datum van de ALV  is momenteel nog niet bekend.

In het kader van de wet ‘Openbaarheid van Bestuur’ kunt u de agenda’s en de verslagen van de Ouderraad opvragen via: ouderraad@nehalennia.nl.