Identiteit

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG) is een grote, openbare scholengemeenschap in Middelburg met locaties aan de Breeweg (havo – vwo) en aan de Kruisweg (vmbo basis – mavo(k/g/t).

Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met elkaar. We dagen leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Bij Nehalennia halen we eruit wat erin zit, op een manier die en op het niveau dat het beste bij de leerling past. Op Nehalennia leer je in een moderne omgeving die aansluit op de samenleving. Zelfstandig kunnen leren en werken horen daarbij. Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensovertuigingen en willen nadrukkelijk ruimte bieden aan iedere leerling én medewerker die uitgaat van respect voor ieder individu en voor ieders mening. De school is niet gebonden aan - en heeft geen voorkeur voor - een bepaalde maatschappelijke groepering of levensovertuiging.

Kennismaken met verschillen tussen mensen vinden we een verrijking van het groeiproces van iedere leerling en het bereidt hen voor op het functioneren in een multiculturele maatschappij. Een openbare scholengemeenschap betekent niet alleen algemeen toegankelijk, maar ook dat de regels van het openbaar bestuur voor onze school gelden. Bestuursvergaderingen zijn openbaar, de jaarrekening en begroting zijn openbaar en doordat de wet openbaarheid bestuur van toepassing is, kan ook bijna alle informatie opgevraagd worden. Dat is echter vrijwel nooit nodig, want de school werkt actief aan openbaarmaking van alle belangrijke (en dus niet alleen gunstige) gegevens.

Sinds 1 januari 2012 is Nehalennia SSG, samen met het Scheldemond College in Vlissingen, onderdeel van de Mondia Scholengroep. De Mondia Scholengroep biedt leerlingen volop mogelijkheden hun talenten actief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor zichzelf, voor de ander en voor hun omgeving. We hebben een open blik naar de wereld, denken open en ‘mondiaal’. We willen de leerlingen daarop voorbereiden door hen bij de omgeving van de school te betrekken, maar ook omgekeerd door de samenleving te betrekken bij de school. Wij, Mondia Scholengroep, streven naar kwaliteit voor leerlingen en medewerkers en wij willen daarover verantwoording afleggen naar diezelfde samenleving. Mondia staat op deze manier voor modern, mondiaal en mondig!