Onder ons algemeen veiligheidsbeleid vallen enerzijds voorzieningen om de fysieke veiligheid van leden van de schoolgemeenschap te waarborgen en anderzijds maatregelen om leerlingen en personeel te beschermen tegen sociale onveiligheid.

Met betrekking tot de fysieke veiligheid kunnen de volgende zaken worden vermeld: de school beschikt over een gebruiksvergunning. Deze wordt door de gemeente pas verstrekt als een uitvoerige inspectie en controle van de op school aanwezige installaties en voorzieningen heeft aangetoond dat de school aan alle wettelijke eisen op dit gebied voldoet. In dit verband kunnen onder andere worden genoemd: een ontruimingsplan, het op dagelijkse basis beschikbaar zijn van voldoende bedrijfshulpverleners, onderhoudscontracten met betrekking tot de technische installaties, de noodverlichting, de brandblusmiddelen, de gymnastiektoestellen,etc. Met betrekking tot de sociale veiligheid heeft de school een ‘Beleidsplan agressie en geweld’ ontwikkeld. Hierbij is het uitgangspunt dat Nehalennia het optreden van agressie en geweld actief wil voorkomen. Dit komt o.a. naar voren in de huisregels van de school, het pestprotocol, een sociale media protocol, het privacyreglement verwerking leerlingengegevens, het aanwijzen van een vertrouwenspersoon, een adequate organisatie van de leerlingenzorg en het bevorderen van pro-sociaal gedrag. Indien hiervoor een gegronde reden bestaat, mogen lockers van leerlingen door de schoolleiding worden geopend.

Indien hiervoor een gegronde reden bestaat, mogen lockers van leerlingen door de schoolleiding worden geopend.

 

Wapenbezit en andere stafbare feiten

Van een strafbaar feit, zoals het in bezit hebben van vuurwerk, drugs en/of wapens, zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. De school heeft het recht jassen, tassen en garderobekluisjes te controleren. In voorkomende gevallen zal streng worden opgetreden. Schorsing of verwijdering behoort tot de mogelijkheden.

 

Verkeerseducatie

Nehalennia doet mee aan het VEVO-project (verkeerseducatie voortgezet onderwijs) van de gemeente en Provincie Zeeland. Locatie Breeweg heeft een verkeerscoördinator die de regie voert op het activiteitenprogramma.

Het ontwerpen van een Mono poster (geen mobiel in het verkeer) voor de provincie Zeeland heeft een leerling van Nehalennia in 2020 gewonnen.