In iedere samenleving zijn regels nodig. Die regels zijn er om op een eerlijke en prettige
manier met elkaar om te gaan. Niet alle omgangsregels zijn nauwkeurig te omschrijven en
op papier te zetten. We gaan uit van de in Nederland algemeen aanvaarde normen en
waarden en spreken elkaar en de leerlingen daarop aan.

De downloads van onze protocollen kun je bekijken via onderstaande button. 

Protocollen 

Regels

Algemene huisregels

De school kent vier algemene huisregels rond de vier belangrijke aspecten van ‘samen leven en leren op school’:

1. Respect voor elkaar. Zonder respect voor elkaar kan de school niet functioneren. Het is één van de uitgangspunten van de openbare school. Respect voor ieders levensovertuiging, afkomst, visie en levenshouding. Pestgedrag, vechten, schelden, discriminatie, vernielen van andermans spullen en dergelijke worden dan ook niet getolereerd. De school kent een zogeheten Pestprotocol waarin alle geledingen van de school verklaren pestgedrag tegen te gaan.

2. Respect voor de omgeving. We leven en werken in schoolgebouwen die er goed verzorgd uitzien, die veel onderhoud vergen en die behoorlijk kostbaar zijn. Die gebouwen willen we schoon en leefbaar houden. Rommel maken en het beschadigen van meubilair of het gebouw zijn onaanvaardbaar. Het eten van kauwgum is in de gebouwen verboden.

3. Orde en regelmaat. De school draagt zorg voor goede docenten, goede roosters en een goed leer- en leefklimaat. Van de leerlingen verwachten we dat zij altijd de lessen volgen en op tijd in de les zijn. Als ze ziek zijn of anderszins moeten verzuimen, moet dat correct worden gemeld. Spijbelen en te laat komen zijn storend en niet toegestaan.

4. Kleine en grote criminaliteit. Alles wat buiten de school verboden is,is dat natuurlijk ook in de school. In geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, drugsgebruik of - handel of wapenbezit, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en wordt bezien of een leerling op school te handhaven is. 

Algemene regels

• Roken is niet toegestaan, niet in de gebouwen en niet op het schoolplein.

• Tijdens de lessen worden geen jassen, mutsen, petten en/of geluidsapparatuur gedragen. Deze apparatuur is onzichtbaar opgeborgen. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet gebruikt worden in de school, tenzij men uitdrukkelijk toestemming heeft van de docent of een andere bevoegde instantie. Zonder toestemming is apparatuur onzichtbaar opgeborgen en uitgeschakeld.

• Zonder toestemming mogen geen geluids- of beeldopnamen gemaakt worden.

• Het dragen van gezicht bedekkende sluiers is om functionele redenen niet toegestaan, het beperkt een goede communicatie.

• Op de Kruisweg zijn telefoons, geluiddragers en smartwatches tijdens de les, op de gangen en in toiletruimten niet toegestaan. Ze moeten volledig uit staan en in de tas zitten. • In de bijlage van het leerlingenstatuut zijn per locatie aanvullende regels opgenomen.

Wapenbezit en andere stafbare feiten

Van een strafbaar feit, zoals het in bezit hebben van vuurwerk, drugs en/of wapens, zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. De school heeft het recht jassen, tassen en garderobekluisjes te controleren. In voorkomende gevallen zal streng worden opgetreden.

Schorsing of verwijdering behoort tot de mogelijkheden.

 

Sport en bewegingslessen

Enkel aanvullende afspraken voor de lessen sport & bewegen Tijdens de lessen van sport & bewegen moet een leerling als volgt gekleed zijn:

  • Korte sportbroek. Uitsluitend in overleg met de vakdocent is een lange broek ook toegestaan. 
  • T-shirt met korte mouwen.
  • Voor de lessen in de gymzalen: schone zaalschoenen met andere dan zwarte en/of afgevende zolen.
  • Verder is het tijdens deze lessen niet toegestaan om, in verband met de veiligheid voor de leerling en medeleerlingen: • wijde, losse kleding dragen, • lang haar los te dragen, • sieraden te dragen.
  • Zwemmen maakt deel uit van het lesaanbod sport & bewegen tijdens reguliere lessen en sportdagen.
Te laat komen

Havo – vwo

Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij een medewerker van de leerlingenbalie. Zij krijgen van de medewerker een printje uit SOM met daarop 'te laat' (Deze dienen zij aan de docent te geven, zodat deze weet, dat de leerling zich gemeld heeft bij de balie.) Wie zonder geldige reden te laat komt, moet zich de eerstvolgende schooldag om 8.00 uur melden bij de leerlingcoördinator.  Bij herhaaldelijk te laat komen, moet de leerling zich melden bij de teamleider en kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Vmbo – mavo

Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de leerlingenbalie. Hier wordt op het absentenbriefje genoteerd dat de leerling te laat is. Wie zonder geldige reden te laat komt, moet zich de eerstvolgende schooldag om 08.00 uur melden. Bij herhaaldelijk te laat komen, moet de leerling zich melden bij de teamleider en kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Overtreding regels

Leerlingen die huisregels overtreden, worden hierop aangesproken. Waar het kan, lossen we een overtreding van de regels of een conflict met een gesprek op. Afhankelijk van de frequentie en de mate waarin de regels overtreden worden, neemt de school contact op met de ouders/verzorgers en kan de leerling een straf worden opgelegd. In ernstige gevallen of bij herhaald overtreden van de huisregels kunnen we overgaan tot schorsing. Een schorsing kan betekenen dat een leerling een aantal lessen van een bepaald vak niet mag volgen, of dat een leerling één of meer dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. In zeer ernstige gevallen (bijv. bij crimineel gedrag) kan de school de leerling van school verwijderen.

Pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Tijdens de mentorlessen in de brugklas wordt aandacht besteed aan de regels op het gebied van pesten. Het is belangrijk om spelregels hiervoor te hebben, zodat iedereen weet wat het verschil is tussen ‘zomaar een geintje’ en echt pestgedrag. Om pestgedrag te laten stoppen is het heel belangrijk om degene die gepest wordt heel serieus te nemen. Vaak kan een leerling in zijn eentje het pestgedrag niet laten stoppen. Daar is hulp bij nodig. Wanneer een leerling gepest wordt, gaat de mentor niet alleen in gesprek met de betrokken leerling, maar ook met de klas en de veroorzakers. 35 Voor leerlingen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van pesten, is er op onze school een sociale vaardigheidstraining. Hier komen vragen aan de orde als: Hoe reageer je als je uitgescholden wordt? Wanneer vecht je terug, of loop je juist weg? Hoe komt het dat ze steeds jou moeten hebben? Moeilijke situaties worden nagespeeld en besproken en er wordt geoefend met weerbaarder gedrag. Op onze school is een pestprotocol in gebruik. De bedoeling hiervan is om leerkrachten, maar ook ouders, inzicht te bieden in de problematiek die gepaard gaat met pesten, maar ook om pesten te kunnen herkennen, signalen op te vangen en handreikingen te hebben hoe er mee om te gaan. Afdrukken van het gehele pestprotocol gaat de omvang van deze schoolgids te boven. Op school is inzage te krijgen in het volledige protocol. Het staat ook op onze website.

18 jaar! Informeren wij jou of je ouders/verzorgers?

Ben je 18 jaar, dan ben je voor de wet volwassen. Tot die leeftijd wordt alle informatie van Nehalennia SSG naar je ouders of verzorgers gestuurd. Maar, nadat je als 18+ leerling schriftelijk aan de teamleider hebt verzocht zelf te worden geïnformeerd, zal de school daar, met medeweten van je ouders of verzorgers, voor zorgen. Indien de leerplicht niet meer van toepassing is kan het bevoegd gezag bij structureel te laat komen of spijbelen het besluit nemen een procedure te starten om de betreffende leerling van school te verwijderen. Deze procedure staat beschreven in de WVO (Wet voor Voorgezet Onderwijs) en is bij de administratie op te vragen. In de procedure kan de leerling uitgesloten worden van (verdere) deelname van het examen.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe privacywetgeving genoemd, van kracht geworden. De scholen van de Mondia Scholengroep conformeren zich aan de nieuwe wetgeving en hebben al de nodige maatregelen genomen. Zo zijn er tal van verwerkersovereenkomsten afgesloten met bedrijven die gebruik (moeten) maken van onze gegevens en zullen wij informatie over leerlingen en medewerkers niet zonder schriftelijk akkoord uitwisselen met anderen. Dat geldt ook voor het gebruik en/of publiceren van beeldmateriaal van eerdergenoemden. Een andere, verplichte maatregel voor scholen is het aanstellen en benoemen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een intern toezichthouder, mag gevraagd en ongevraagd adviseren, is gesprekspartner voor de directie en is betrokken bij de risico-inventarisatie en dergelijke op dit gebied. Rik Eckhardt is benoemd als FG voor de MondiaScholengroep.

Verzuimprotocol

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet 1969. Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is. Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag weet in welke les een leerling

Absoluut en relatief verzuim

Op basis van de leerplichtwet zijn scholen verplicht om (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. Verzuim is onder te verdelen in de volgende soorten:

a. Absoluut verzuim: van absoluut verzuim is sprake als de leerplichtige niet (meer) ingeschreven staat bij een school of onderwijsinstelling. Ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. Het is de taak van de leerplichtambtenaar om de controle op schoolinschrijvingen en dus ook op absoluut verzuim na te leven.

b. Relatief verzuim: van relatief verzuim is sprake als de leerplichtige de school niet of niet regelmatig bezoekt. Zowel de ouders/verzorgers, als de leerling (vanaf 12 jaar) zijn op dit verzuim aan te spreken en kunnen hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. Relatief verzuim is te onderscheiden in categorieën:

1. Geoorloofd schoolverzuim: hiervan is sprake wanneer een leerling een geldige reden heeft voor verzuim zoals ziekte, begrafenis, jubileum.

2. Ziekteverzuim: er is sprake van ziekteverzuim als een leerling afwezig is en ziek is gemeld. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd schoolverzuim. In sommige gevallen ligt aan dit verzuim een medische diagnose ten grondslag. In sommige gevallen (nog) niet.

3. Ongeoorloofd schoolverzuim: dit is verzuim zonder een geldige reden. Dit verzuim moet door de onderwijsinstelling gemeld worden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aan de leerplichtambtenaar (LPA) als het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken 16 uren les- of praktijktijd bedraagt. Er hoeft niet gewacht te worden tot het melden verplicht is, eerder melden mag.

4. Luxeverzuim (ongeoorloofd schoolverzuim): hiervan is sprake wanneer ouders/verzorgers hun kind zonder toestemming buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Ook luxeverzuim moet worden gemeld bij DUO. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers mits het niet meer dan 10 dagen is en niet in de eerste twee weken van het schooljaar plaats vindt.

5. Bijzonder verlof: dit is geoorloofd verzuim met een geldige reden. Wanneer hier geen toestemming voor wordt verleend, kan bezwaar worden aangetekend.

6. Preventief/Beginnend verzuim: te laat komen bij aanvang van de schooldag en/of bij aanvang van een tussentijdslesuur met onbekende of niet legitieme redenen. Tot een kwartier na de bel in de les verschijnen is een te laat melding, daarna wordt dit een absentiemelding en ook als zodanig geregistreerd in het SOM. Deze absentiemelding wordt ook als zodanig afgehandeld. Na 3 keer te laat worden de ouders in principe al geïnformeerd. Na 6 keer te laat en/of spijbelen worden ouders telefonisch of per brief/mail op de hoogte gebracht dat bij 9 keer de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. Daarnaast legt school de leerling een maatregel op. Na 9 keer te laat en/of spijbelen meldt school dit verzuim bij DUO en vindt er een gesprek plaats met de leerplichtambtenaar. Na 12 maal te laat en/of verzuim vindt er weer een melding plaats en bestaat de kans op een HALT-verwijzing/proces-verbaal.

Bijzonder verlof kleiner of gelijk aan 10 dagen

Bijzonder verlof kleiner of gelijk aan 10 dagen wordt door de school afgehandeld. Aandachtspunten daarbij zijn: • er is altijd afstemming tussen de verschillende afdelingen; • er is contact met ouders/verzorgers over het verzuim en de ouders vragen het verzuim aan met het bijzonder verlof formulier dat op de website staat. Het al dan niet akkoord wordt vastgelegd in het schooladministratiesysteem van Nehalennia (SOM) en teruggekoppeld; • leerlingen die afwezig zijn, verplichten zichzelf tot het inhalen van achterstanden.

De wettelijke regelgeving omtrent bijzonder verlof vindt u op de pagina praktische info op de website. 

Mogelijke maatregelen bij verzuim

Te laat:

• De docent registreert in SOM “Te laat” en vertelt dat de leerling zich de volgende dag om 08.00 bij de receptie moet melden. Een leerling die zich niet meldt in de ochtend moet dezelfde dag een uur terugkomen.

o Na 3 keer: Brief naar huis en/of telefonisch contact.

o Na 6 keer: Brief naar huis en hele week elke dag 1 uur naar het inhaallokaal.

o Na 9 keer: Brief naar huis en melding bij leerplichtambtenaar

o Na 12 keer: de leerplicht ambtenaar neemt het over van school. Er volgt een straf. Dit kan een Haltstraf of een proces-verbaal zijn.

 

• De verzuim coördinator noteert een leerling “Te laat zonder sanctie”, wanneer deze de reden van het te laat zijn acceptabel vindt. Een leerling hoeft zich de volgende dag niet te melden.

 

Spijbelen:

• De docent registreert in SOM de afwezigheid van een leerling. De verzuimcoördinator controleert of de afwezigheid in orde is. Bij spijbelen moet het uur dubbel ingehaald worden, bij voorkeur dezelfde dag.

o Na 3 keer: Brief naar huis, vierkant rooster voor drie dagen.

o Na 6 keer: Brief naar huis en 2 weken vierkant rooster. o Na 9 keer: Brief naar huis, melding bij leerplicht en twee weken vierkant rooster.

o Na 12 keer: de leerplichtambtenaar neemt het over van school. Er volgt een straf. Dit kan een Haltstraf of een proces-verbaal zijn.

 

Deze maatregelen zijn een richtlijn, die per geval apart worden bekeken. Het is niet zo dat hier rigide mee om wordt gegaan.

Telefoongebruik

Locatie Kruisweg: Smartphones zijn niet zichtbaar in de lessen, op de gangen en toiletruimten. Het maken van geluids- en of filmopnames in het gebouw is niet toegestaan. In de kantine, hal beneden en het schoolplein mogen ze gebruikt worden. De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan mobiele apparaten. 

Locatie Breeweg: De telefoon moet in het kluisje of in de schooltas worden opgeborgen. Binnen de muren van de aula blijft de telefoon welkom, maar elders in het gebouw niet. Op het buitenterrein blijft het gebruik toegestaan. 

In geval van nood zijn de leerlingen altijd bereikbaar via het algemene nummer van de school. De receptioniste en conciërge zorgen dat de leerling de informatie ontvangt.

 

Vapen en roken

Locatie Kruisweg: Helaas zien wij het vapen en roken in en rondom onze school toenemen. Omdat in de school en op het schoolplein dit ten strengste verboden is, hanteren wij het volgende beleid aangaande roken, vapen of iets vergelijkbaars.

 

In het schoolgebouw vapen, roken of iets vergelijkbaars: 

  • Schorsing van 1 dag. De ouder(s) en of verzorger(s) worden ingelicht.  

Buiten op het schoolplein vapen, roken of iets vergelijkbaars: 

  • 1e keer: De leerling wordt aangesproken, moet terugkomen na schooltijd om een verslag te maken wat een relatie heeft met vapen/roken. De ouder(s) en of verzorger(s) worden ingelicht.  
  • 2e keer: De leerling ontvangt een vierkant rooster. De ouder(s) en of verzorger(s) worden ingelicht. 
  • 3e keer: Er volgt een gesprek met de leerling, ouders, verzorgers en eventueel andere externe instanties, zoals HALT, 1NUL1 of GGD. In dat gesprek komen ook eventuele vervolgconsequenties aan de orde.