Vakanties

Schoolvakanties

Let op: De herfstvakantie wijkt af van de landelijke vakanties. Wij en bijna alle Zeeuwse scholen volgen het provinciaal advies en wijken daarmee af van het landelijk advies. 

Overige informatie

Ziekmelden

Wij verzoeken u vriendelijk ziekmeldingen op de betreffende locatie door te geven, bij voorkeur voor aanvang van het eerste lesuur. Voor ziekmeldingen hebben wij voor beide locaties een speciaal telefoonnummer:

vmbo-mavo: 0118- 65 57 62 

havo-vwo: 0118 - 65 62 62

 

Voor alle overige zaken kunt u via de onderstaande nummers contact met school opnemen: Kruisweg vmbo - mavo 0118 - 65 57 55 Breeweg havo - vwo: 0118 - 65 62 65.

Bijzonder verlof

Buiten de schoolvakanties mag u uw kind niet meenemen op vakantie. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. De wettelijke regelgeving omtrent het bijzonder verlof vindt u op onze website. 

Informatie bijzonder verlof 

Godsdienstige feesten

Voor de VO-scholen op Walcheren gelden, in overleg met de leerplichtambtenaar, de volgende regels: ouders kunnen bij een school een verzoek indienen voor vrijstelling als hun kind tijdens de schooluren plichten moet vervullen, die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Dit verzoek moet minstens twee dagen voor het tijdstip van verhindering schriftelijk worden ingediend. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest. Te denken valt aan het Offerfeest, het Suikerfeest, het Divalifeest, Holifeest enz.