Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is van zeer groot belang voor de school. Een grotere bewustwording van de onderwijskwaliteit is een gevolg van de groter geworden autonomie van de school en de daarbij behorende verantwoordingsplicht. De inspectie onderzoekt alle scholen van Nederland en rapporteert daarover. De rapporten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

De school in cijfers

De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks een overzicht, waarin de school vergeleken wordt met andere scholen in Nederland: www.scholenopdekaart.nl. De cijfers die de Inspectie levert, betreffen altijd de situatie van twee schooljaren terug. Wij hebben daarom gemeend in deze schoolgids de examenresultaten te vermelden van het afgelopen schooljaar. Het is overigens moeilijk om scholen uitsluitend op grond van cijfermatige gegevens met elkaar te vergelijken, doordat niet alleen het percentage geslaagde leerlingen, het doubleerpercentage en de verschillen tussen de op het schoolexamen en de op het centraal examen behaalde cijfers van belang zijn. Immers, de kwaliteit van een school wordt mede bepaald door de sfeer in die school, de waarde die ouders en leerlingen hechten aan de culturele aspecten van die school en het plezier waarmee leerlingen naar die school gaan. Dat zijn echter gegevens die moeilijker te meten of in cijfers uit te drukken zijn.

Het percentage geslaagde leerlingen in het schooljaar 2021-2022 per afdeling:

VMBO b 100 % VMBO k 98 % VMBO tl 92 % HAVO 92 % VWO 96 %

Voor de laatst bijgewerkte cijfers verwijzen we graag naar:

scholenopdekaart.nl.

 

Idu-gegevens

De idu-gegevens, instroom, doorstroom en uitstroomgegevens kun je inzien via de download van de schoolgids.

Klachtenregeling

Overal waar mensen bij elkaar zijn, bestaat de kans dat ze zich ergeren, benadeeld of onheus bejegend voelen. Als dat gevoel van persoonlijke onvrede zo groot is dat men die ergernis kenbaar wil maken, is er sprake van een klacht. Voor het behandelen van klachten is er een officieel vastgelegde klachtenregeling.

Klachtenprotocol 

Deze verschaft duidelijkheid over hoe te handelen bij klachten. De klachtenregeling is op de website van de school geplaatst en is voor iedere ouder of leerling te verkrijgen bij de administratie van de school. De regeling bevordert vroegtijdige signalering en oplossing van de klachten, maakt onvrede makkelijker bespreekbaar en verhoogt de rechtsbescherming van personeel en leerlingen. Hoewel voor sommige klachten vastgesteld is bij wie ze moeten worden ingediend, zal de klager zich in het algemeen eerst richten tot iemand die vertrouwd wordt 40 Dit kan een personeels- of bestuurslid zijn, maar bijvoorbeeld ook de jeugdarts of een schoolmaatschappelijk werker. In bijzondere gevallen kan dit ook de vertrouwensinspecteur zijn. Degene die de klacht aanhoort, zal deze niet kunnen negeren. Nadat de klager zo nodig gerustgesteld is, wordt de klacht in ontvangst genomen. Vervolgens wordt de klager ingelicht over het vervolg van de procedure en tenslotte wordt de klacht in behandeling genomen. Als de klacht elders moet worden ingediend, heeft het ontvangende personeelslid (conform het bepaalde in de algemene wet bestuursrecht) de plicht ervoor te zorgen dat de klacht daar ook terecht komt, hetzij door in overleg met de klager de klacht op schrift te stellen en deze door te spelen, hetzij door de klager door te verwijzen. Als de klacht op papier staat en is ondertekend door de klager, zal degene die de klacht behandelt eerst onderzoeken of de klacht ontvankelijk is. Als de klacht zich beperkt tot die ergernissen die binnen het vermogen van de werknemer liggen om op te lossen, zal hij of zij proberen te bemiddelen tussen de partijen. Voor klachten van algemenere aard of met een collectief karakter, is een vakorganisatie of medezeggenschapsraad de aangewezen instantie. Betreft het een klacht waarbij recht op schadevergoeding wordt bedongen, dan is de civiele rechter de aangewezen instantie.

Mocht deze regeling geen uitkomst bieden, dan kan er een beroep worden gedaan op de externe klachtencommissie waarbij de school aangesloten is. Het adres daarvan vindt u verderop in deze gids.

Tenslotte nog dit: de medewerkers van Nehalennia zijn ambtenaar en hebben dus aangifteplicht. Dat betekent dat het verplicht is kennis van een naar zijn oordeel strafbaar feit over te dragen aan iemand die bevoegd is er kennis van te nemen. Vanzelfsprekend zal de medewerker eerst het schoolbestuur of de locatiedirectie op de hoogte stellen. Betreft het een geval van ontucht, dan zal het bestuur of de rector vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Als uit dit contact blijkt dat er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit bestaat, is het bestuur of de locatiedirectie verplicht hiervan aangifte te doen.