Leerlingen op Nehalennia hebben, naast de algemeen vormende vakken zoals Nederlands,
Engels en wiskunde, de mogelijkheid om vanaf de brugklas eigen keuzes te maken. Zo
wordt er op havo en vwo gewerkt met onderbouwprofielen. Daarbij maken de leerlingen een
keuze voor een profiel dat aansluit bij hun eigen interesses. Leerlingen in vmbo b/k en
mavo kunnen kiezen tussen verschillende juniorcolleges. Zo valt er voor iedereen iets te
kiezen!

Leerwegen

Vmbo basis en kader

In deze afdeling krijgen leerlingen, die op de basisschool een advies hebben gekregen voor de basisberoepsgerichte leerweg of de Basisberoeps/kaderberoepsgerichte leerweg, onderwijs ‘op maat’: de individuele leerling staat centraal. Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen krijgen extra aandacht. Daarnaast is er veel tijd voor praktisch leren. Voor de start van het schooljaar krijgen de nieuwe leerlingen een oriënterend programma aangeboden. Daarna maken zij een keuze voor één van de vier juniorcolleges. Ongeacht de keuze voor één van de vier juniorcolleges, krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun technische en ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen. Tenslotte krijgen ze lessen in het vakgebied ‘maatschappij en burgerschap

Mavo

In de onderbouw, klas 1 en 2, bestaat de mavo-afdeling uit leerlingen die van de basisschool een kaderberoepsgerichte- of een theoretische leerweg advies hebben gekregen. In de onderbouw van mavo, in klas 1 en 2, spelen de verschillende leerwegen nog geen echte rol. Leerlingen krijgen de kans om te kijken welke leerweg het beste bij hen past. Wat wil een leerling en wat kan die leerling? Op die vragen zoeken we samen het antwoord.

Havo

De havo-opleiding (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Voor leerlingen die deze stap nog te groot vinden, bestaat de mogelijkheid om met een havodiploma tot het tweede leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs te worden toegelaten. De havo kan ook een tussenfase zijn voor leerlingen die op wat latere leeftijd hun capaciteiten om het vwo te volgen alsnog willen benutten. 9 Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling een profiel. Ze kunnen daarbij kiezen uit vier profielen: • Cultuur en maatschappij • Economie en maatschappij • Natuur en gezondheid • Natuur entechniek

Vwo

Het vwo (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), bestaat uit twee afdelingen: het gymnasium (waar naast de andere vakken ook les wordt gegeven in Grieks en Latijn) en het atheneum. Na de brugklas duurt de atheneum- of gymnasiumopleiding nog vijf jaar: twee jaar onderbouw en drie jaar bovenbouw. Zoals de naam al zegt, leidt het op voor een vervolgstudie aan universiteit of hogeschool. Aan het eind van de onderbouw kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling een profiel. Vwo-leerlingen kunnen kiezen uit de volgende vier profielen: • Cultuur en maatschappij • Economie en maatschappij • Natuur en gezondheid • Natuur entechniek

Gymnasium

Alhoewel het een onderdeel van het vwo is, verdient het gymnasium een aparte beschrijving. Onze gymnasiumopleiding bestond al in 1365, als de Latijnse School. Uiteraard koesteren we deze eeuwenoude opleiding. De keuze voor het gymnasium wordt gemaakt aan het eind van de vwo-brugklas. Die keuze houdt in dat in de tweede klas, naast andere vakken, ook Latijn en Grieks worden gevolgd. Een leerling die later in één of beide talen met goed gevolg eindexamen doet, krijgt een gymnasiumdiploma. Voor leerlingen die een stapje extra kunnen en willen zetten, is het volgen van Latijn en Grieks een verrijking en verdieping van het vakkenpakket. Er wordt weleens gedacht dat dit alleen voor zeer begaafde leerlingen is weggelegd, maar niets is minder waar. Ook de ‘gemiddelde’ vwo-leerling kan deze vakken volgen. Een goede motivatie en belangstelling voor deze talen en voor de cultuur van de Grieken en de Romeinen zijn het belangrijkst. Daarnaast is doorzettingsvermogen en plezier in nauwkeurig werken en leren onontbeerlijk. Met andere woorden: met een goede studiehouding is elke leerling in staat de klassieke talen te volgen en er plezier aan te beleven.

Vwo tweetalig (TTO)

Nehalennia heeft een rijke traditie op het gebied van Engelstalig onderwijs. Sinds 2012 biedt Nehalennia aan vwo-leerlingen TTO aan. Sinds eind 2017 mogen we ons ook een officiële TTO-school noemen dankzij certificering door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De helft van de lessen wordt, over een aantal vakken verspreid, in het Engels gegeven. Het doel is dat de leerlingen Engels op een hoog niveau gaan beheersen. Het TTO is dan ook een prima voorbereiding op een (internationale) studie op universitair niveau. Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kunt u onder andere terecht op de site van het Europees Platform: www.europeesplatform.nl. Voor deelname aan het TTO vragen we vanaf het eerste leerjaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u op onze website.

Begaafdheid

Locatie Breeweg

Begaafdheid Nehalennia, locatie Breeweg, heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd omtrent de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Naast een ruim aanbod van allerlei extra activiteiten, bieden wij ook individuele hulp aan begaafde leerlingen die niet naar behoren presteren. Op onze website vindt u meer informatie: https://nehalennia.nl/informatie-voorouders/begaafdheid. Begaafde leerlingen kunnen op onze school kiezen voor het tweetalig onderwijs (TTO). Daarnaast hebben wij het gymnasium en het Technasium, waar begaafde leerlingen met belangstelling voor de bètavakken hun talenten kunnen ontplooien. Wij begeleiden leerlingen die niet overeenkomstig hun mogelijkheden op schoolse taken presteren. We doen dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en toekomstgerichte ontwikkelingsplannen (TOP). Het POP-traject wordt ingezet voor de onderbouw, dit door middel van kortdurende individuele begeleidingsbijeenkomsten. Het TOP-traject wordt ingezet voor de bovenbouw, waar in kleine groepen wordt gewerkt. In de mentorlessen wordt speciale aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het huiswerk. Daarnaast komt ook het ‘leren leren’ uitgebreid aan bod. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is eveneens een onderdeel van dementor les. Regelmatig wordt een zogenaamde peer-bijeenkomst georganiseerd, waarin de specifieke problemen waar (hoog)begaafde leerlingen tegenaan lopen besproken worden. Deze bijeenkomst kan ook gebruikt worden om extra (buitenschoolse) activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

Onderwijsontwikkeling

vmbo-mavo

In collegiale samenwerking met de locatie Breeweg (havo-vwo) ambiëren de vmbomavo afdelingen onderwijs wat een hoge kwaliteit nastreeft. De komende jaren t/m 2025 worden daar nieuwe stappen in gezet. De activiteiten richten zich op de onderwijskundige visie: Een praktijkgericht vmbo met aandacht voor jou waarin de onderwijskundige pijlers; praktijkgericht, maatwerk, eigenaar leerproces en betrokken worden toegelicht.

Praktijkgericht

Deze pijler staat garant voor een praktijkgericht vmbo en mavo. De koppeling van de basisberoepsgerichte leerweg (B) aan de kaderberoepsgerichte leerweg (K) doet recht aan de praktijkgerichte component van de opleiding. Dit betekent dat in de keuzes meer meer tijd wordt besteed aan praktijkgerichte vakken en hebben de leerlingen de mogelijkheid om meerdere keuzes te maken in verschillende richtingen. Stages worden verder uitgebouwd en er wordt toenemend gewerkt aan doorlopende leerlijnen met het MBO. In de mavo volgt de komende jaren de invoering van de nieuwe leerweg. Dit betekent dat de opleiding naast de sterk theoretische component die onze opleiding kenmerkt een praktische component aan wordt toegevoegd, waarbij ook stage-mogelijkheden worden onderzocht. De nieuwe leerweg kent zijn oorsprong in 2023, dan wel 2024.

Maatwerk

Onder maatwerk verstaan we een aanbod dat recht doet aan de individuele vraag van de leerling. Dit kan zowel verdiepende als verrijkende leerstof zijn als aanvulling op het basiscurriculum. We gaan de komende jaren ons maatwerkprogramma verder uitbreiden met meer aandacht voor het leren-leren, gerichte feedback (formatief evalueren), een betere aansluiting op de havo en mbo en een keuzepalet, waarin de leerling ook daadwerkelijk keuzes kan maken (op maat). Daarnaast wordt ook nadrukkelijk ingezoomd op het sociaal-welbevinden van onze leerlingen en zo nodig maatwerk in geboden.

Eigenaar leerproces

Eigenaarschap van het leerproces hangt nauw samen met maatwerk. Door keuzes mogelijk te maken, zowel praktisch (stage, praktische keuzevakken) als theoretisch ontstaat meer intrinsieke motivatie en daarmee eigenaarschap over de eigen leerroute. De komende jaren gaan we kijken of we om daar ook tijd voor te genereren kijken of we door een verkort of anders vormgegeven lesrooster daar ook daadwerkelijk tijd voor vrij kunnen maken.

Betrokken

Naast betrokkenheid door de docenten, mentoren verstaan wij onder betrokkenheid ook activiteiten die passen bij sociaal-emotioneel welbevinden. Die betrokkenheid en begeleiding is ook nodig om leerlingen meer maatwerk te bieden en daarmee eigenaarschap over het leerproces te geven. Tenslotte in nadrukkelijke samenhang met onze havo/vwo-locatie willen wij onze school toenemend kansrijk inrichten. Daarin gaan we onderzoeken hoe we ons brugklassen het beste vorm kunnen geven, door bijvoorbeeld de brugperiode aan te passen om een bijdrage te leveren aan dat doel. En zoals eerder aangegeven past daarin ook een samenhang en daarmee kansrijke doorstroom tussen mavo en havo.

Havo-vwo

Onze onderwijsresultaten maken duidelijk dat Nehalennia onderwijs van hoge kwaliteit realiseert. Toch wil de school komende jaren forse stappen zetten om het onderwijs naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen. De activiteiten zullen zich richten op vier basisthema's die hierna kort worden toegelicht: 

Thema 1: Eigentijds onderwijs Rond dit thema beogen we het onderwijs flexibel in te richten en meer in te spelen op de vaardigheden die onze leerlingen in het huidige vervolgonderwijs en in onze maatschappij nodig hebben. Termen als maatwerk, keuzes mogen maken en ontwikkelingsgericht onderwijs staan centraal hierbij. De ontwikkelroute is gebaseerd op het Koersplan van de Mondia Scholengroep. 

Koersplan Mondia Scholengroep 

Thema 2: Een kansenrijke onderwijsinrichting Onze school wil dat leerlingen een zo groot mogelijke kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan waarbij de organisatie van het onderwijs zo min mogelijk belemmerend mag zijn. Daarom gaan we onderzoeken hoe we onze brugklassen het beste kunnen vormgeven en of een langere brugperiode een bijdrage kan leveren aan dit doel. Daarnaast werken we aan een herinrichting van de lestabel waarbij de diversiteit in talenten en interesses onder onze leerlingen beter tot zijn recht komt. Tot slot werken we aan een nieuwe, kansrijke doorstroom van mavo naar havo.

Thema 3: Versterking van speciale programma's Nehalennia biedt voor haar havo- en vwo-leerlingen een diversiteit aan speciale programma's aan: tweetalig onderwijs, technasium, gymnasium, internationale talencertificaten en hoogbegaafdheid. Al deze programma's zullen we komende jaren gaan versterken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe praktijkgerichte programma's voor havisten rond economie en ondernemen en rond zorg en welzijn als tegenhanger voor het bètatechnische praktijkgerichte technasium.

Thema 4: Basis op orde Goed onderwijs begint bij een stevig fundament. Daarom nemen wij ons taalbeleid, rekenbeleid en toets- en examenbeleid stevig onder de loep. Deze ontwikkelthema's worden uitgebreid beschreven in ons meerjarig schoolplan. Het plan is te bekijken op onze website https://nehalennia.nl/over-nehalennia.

Keuzes vmbo

Juniorcollege Kunst

Voor leerlingen die van kunst houden. Van tekenen en schilderen, tot het maken van een voorstelling. Je krijgt les in dans, zang, beeldend en muziek in een mooi lokaal dat voor de voorstelling verandert in een echt theater met tribune voor gasten.

Juniorcollege Sport

Voor leerlingen die van sport houden en kennis willen maken met bekende en onbekende sporten. Je leert samenwerken en doorzetten tijdens uitdagende sportactiviteiten. Je hoeft niet de snelste, sterkste of beste te zijn, maar bewegen en sporten vind jij wel heel leuk.

Juniorcollege Techniek

Voor leerlingen die houden van het ontwerpen van nieuwe dingen en het maken ervan. Je maakt kennis met computerprogramma’s die jou helpen bij het maken van een technische opdracht.

Juniorcollege Foodlab

Voor leerlingen die kennis willen maken met alle facetten van de horeca. Koken doe je in een eigen keuken en opdienen in ons restaurant.

 

Keuzes mavo

Juniorcollege Kunst

Leerlingen kunnen na een korte kennismaking kiezen uit de volgende juniorcolleges:

Voor leerlingen die van kunst houden. Van tekenen en schilderen, tot het maken van een voorstelling. Je krijgt les in dans, zang, beeldend en muziek in een mooi lokaal dat voor de voorstelling verandert in een echt theater met tribune voor gasten.

Juniorcollege Sport

Voor leerlingen die van sport houden en kennis willen maken met bekende en onbekende sporten. Je leert samenwerken en doorzetten tijdens uitdagende sportactiviteiten. Je hoeft niet de snelste, sterkste of beste te zijn, maar bewegen en sporten vind jij wel heel leuk.

Juniorcollege Techniek

Voor leerlingen die houden van het ontwerpen van nieuwe dingen en het maken ervan. Je maakt kennis met computerprogramma’s die jou helpen bij het maken van een technische opdracht..

Juniorcollege Foodlab

Voor leerlingen die kennis willen maken met alle facetten van de horeca. Koken doe je in een eigen keuken en opdienen in ons restaurant.

Bovenbouw

Keuzes in de bovenbouw mavo

In de onderbouw maken leerlingen kennis met een richting (juniorcollege). In leerjaar 3 maken leerlingen een keuze voor een ACDMI. ACDMI’s zijn praktijk-/ beroepsgerichte programma’s. Voor de leerlingen geldt, dat zij in leerjaar drie 6 uur per week les hebben in onderstaande ACDMI’s.

• Kunst: zes uur per week dans, muziek en beeldende vorming. In de vierde klas sluit ACDMI kunst perfect aan op het eindexamenvak Beeldend handvaardigheid.

• Sport: zes uur per week sport. Daarbij leren leerlingen behalve veel sporten ook leidinggeven en hoe ze sportactiviteiten organiseren. In de vierde klas loopt dit programma naadloos over in LO2.

• Mens & Gezondheid: zes uur per week staat de mens en gezondheid centraal. Van baby tot senior en van zorg tot verzorging.

• Techniek en ICT: zes uur per week technische- en ICT-vaardigheden

• Foodlab: zes uur per week horeca, brood/banket en recreatie.

 

Mavo-havo-route

Voor leerlingen die ambities hebben om na de mavo naar het havo te gaan, is het mogelijk om zich vanaf het derde leerjaar daarop voor te bereiden.

Leerlingen die aangeven zich te willen voor te bereiden op het havo krijgen extra verdieping in vakken die zij op het havo zullen kiezen en ook wordt er aandacht besteed aan vaardigheden die nodig zijn om succesvol de overstap naar het havo te maken. De uren die hiervoor ingeroosterd zijn zullen bovenop het reguliere lesrooster plaatsvinden.

Cambridge Engels

Voor leerlingen die dit willen en kunnen bestaat er de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen vanaf mavo 1. Voor de brugklas geldt dat de lessen starten na de herfstvakantie

Keuzes havo-vwo

Kunst & Cultuur

Kunst- en cultuurroute Voor leerlingen die tekenen, muziek, drama of handvaardigheid leuk vinden, is de kunst- en cultuurroute een goede keuze. In deze route richten leerlingen zich op allerlei kunstzinnige en creatieve activiteiten. Kies je voor deze route, dan volg je dat vak in ieder geval in klas 1, 2 en 3. In de bovenbouw kun je, ongeacht je profiel, Kunst Beeldend of Kunst Muziek kiezen. Voor deelname aan de Kunst- en Cultuurroute wordt vanaf het tweede leerjaar een vrijwillige extra bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt u op onze website.

Sport & Lijfstijl

Per schooljaar  hebben leerlingen altijd een gave en sportieve clinic, daarnaast maken ze kennis met bekende en minder bekende sporten. Er vindt verdieping plaats op het gebied van sportspelen en bewegen in het algemeen. Tevens komen op het gebied van gezondheid diverse aspecten langs. Denk hierbij aan voeding, training, mindfullness en EHBO. Na drie jaar heeft de leerlingveel verschillende sporten en vormen van bewegen kunnen ervaren en een uitgebreide kennis van en over gezondheid. Daarbij weten ze wat een gezonde leefstijl is en hebben handvaten gekregen om een gezonde leefstijl uit te dragen en daarmee zelf aan de slag te gaan. 

Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen die belangstelling hebben voor bètavakken en graag samenwerken met anderen. Daarnaast is ook een zekere creativiteit van belang. Op Nehalennia bieden we Technasium aan in de onder- en bovenbouw van vwo en havo. In het Technasium maken leerlingen kennis met technische beroepen zoals civiel-technisch ingenieur, bouwkundige, architect, radioloog of biomedisch ingenieur. Het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) staat centraal. Als je voor het Technasium kiest, volg je dat vak in ieder geval in klas 1, 2 en 3. Aan het eind van de derde klas kun je, als je kiest voor een exact profiel (NG of NT), O&O in je vakkenpakket kiezen en examen doen in dit vak. In de praktische uitvoering van het Technasium werken de leerlingen (in klas 1 en 2) steeds gedurende twaalf weken aan een project. Een belangrijk aspect is het groepswerk. Leren samenwerken is één van de doelen van het Technasium. Er wordt gewerkt aan projecten zoals het ontwerpen van een klok, een watertoestel bij Neeltje Jans, een leerzame doeactiviteit voor biologisch museum Terra Maris, stadscamping Middelburg of de First Lego League (FLL). In de bovenbouw sluit het vak af met onder andere een keuzeproject en een meesterproef. 10 Bij elk project nemen leerlingen een kijkje in de praktijk. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen het resultaat en krijgen ze cijfers. De cijfers hebben zowel betrekking op het product als op het proces (bijvoorbeeld: hoe is er samengewerkt?). Op het eindrapport worden de cijfers omgezet in een o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed). Meer informatie vindt u op www.technasium.nl. Voor de toelating kan een motivatiegesprek tot de toelatingsprocedure behoren. Voor deelname aan het Technasium wordt vanaf het tweede leerjaar een extra vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt u op onze website.

Gezonde school

De gezonde school methode

Gezonde school methode Nehalennia werkt volgens de ‘Gezonde School’ methode. Het initiatief helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen. Daarmee maak je een gezonde leefstijl als school vanzelfsprekend en die boodschap meegeven aan onze leerlingen is belangrijk, voor nu en voor later. ‘Gezonde School’ is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EZ Ministerie van Economische Zaken en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De eerste stappen voor het werken met de Gezonde School methode zijn in schooljaar 2017- 2018 gezet met het aanvragen van de eerste subsidie voor de Gezonde School op de locatie Kruisweg. In 2018-2019 is vanuit deze subsidie de eerste Gezonde School coördinator aangesteld die de vignetten 'relaties en seksualiteit' en 'sport en bewegen' heeft aangevraagd. Beide certificaten zijn toegekend wat betekent dat vanaf 2019 Nehalennia Kruisweg officieel een Gezonde School is. Deze certificaten hebben een geldigheid tot schooljaar 2022, dan kan er opnieuw een aanvraag gedaan worden om ze te behouden. Inmiddels zijn op beide locaties gezonde school coördinatoren aangesteld en zijn er verschillende themacertificaten behaald waardoor we ons als Nehalennia officieel Gezonde School mogen noemen. De Breeweg heeft de themacertificaten ‘voeding’ en ‘relaties en gezondheid’ behaald. De Kruisweg dezelfde met daarbovenop ‘sport en bewegen’. In 2022 is ook een Gezonde Schoolweek georganiseerd op de Breeweg en we bekijken de mogelijkheden om dit te continueren en ook op de Kruisweg mogelijk te maken.