Leerlingen op Nehalennia hebben, naast de algemeen vormende vakken zoals Nederlands,
Engels en wiskunde, de mogelijkheid om vanaf de brugklas eigen keuzes te maken. Zo
wordt er op havo en vwo gewerkt met onderbouwprofielen. Daarbij maken de leerlingen een
keuze voor een profiel dat aansluit bij hun eigen interesses. Leerlingen in vmbo b/k en
mavo kunnen kiezen tussen verschillende juniorcolleges. Zo valt er voor iedereen iets te
kiezen!

Leerwegen

Vmbo basis en kader

In deze afdeling krijgen leerlingen, die op de basisschool een advies hebben gekregen voor de basisberoepsgerichte leerweg of de Basisberoeps/kaderberoepsgerichte leerweg, onderwijs ‘op maat’: de individuele leerling staat centraal. Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen krijgen extra aandacht. Daarnaast is er veel tijd voor praktisch leren. Voor de start van het schooljaar krijgen de nieuwe leerlingen een oriënterend programma aangeboden. Daarna maken zij een keuze voor één van de vier juniorcolleges van vmbo basis-kader. 

Mavo (gl/tl)

In de onderbouw, klas 1 en 2, bestaat de mavo-afdeling uit leerlingen die van de basisschool een vmbo-kader-, vmbo-kader/vmbo-tl- of een vmbo-tl advies hebben gekregen. in de onderbouw van de mavo, spelen de verschillende leerwegen nog geen echte rol. Leerlingen krijgen de kans om te kijken welke leerweg het beste bij hen past. Wat wil een leerling en wat kan die leerling? Op die vragen zoeken we samen het antwoord. Pas in leerjaar drie moet er een definitieve keuze gemaakt worden. 

Havo

De havo-opleiding (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. De opleiding begint met eenjarige havo brugklas of de tweejarige mavo-havo brugklas. In de mavo-havo brugklas krijgen leerlingen twee jaar de tijd om te onderzoeken of de mavo- of de havo-opleiding het best bij hun past.

Voor leerlingen die deze stap naar de havo te groot vinden, bestaat de mogelijkheid om met een havodiploma tot het tweede leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs te worden toegelaten. De havo kan ook een tussenfase zijn voor leerlingen die op wat latere leeftijd hun capaciteiten op het vwo willen benutten.

 

Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling een profiel. Ze kunnen daarbij kiezen uit vier profielen:

• Cultuur en maatschappij

• Economie en maatschappij

• Natuur en gezondheid

• Natuur en techniek

Vwo

De vwo-opleiding (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), bestaat uit twee afdelingen: het gymnasium (waar naast de andere vakken ook les wordt gegeven in Grieks en Latijn) en het atheneum. Na de brugklas duurt de atheneum- of gymnasiumopleiding nog vijf jaar: twee jaar onderbouw en drie jaar bovenbouw. Zoals de naam al zegt, leidt het op voor een vervolgstudie aan universiteit of hogeschool.

 

Aan het eind van de onderbouw kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling een profiel. Vwo-leerlingen kunnen kiezen uit de volgende vier profielen:

• Cultuur en maatschappij

• Economie en maatschappij

• Natuur en gezondheid

• Natuur entechniek

Gymnasium

Alhoewel het een onderdeel van het vwo is, verdient het gymnasium een aparte beschrijving. Onze gymnasiumopleiding bestond al in 1365, als de Latijnse School en is daarmee het oudste Gymnasium van Zeeland. Uiteraard koesteren we deze eeuwenoude opleiding.

De keuze voor het gymnasium wordt gemaakt aan het eind van de vwo-brugklas. Die keuze houdt in dat in de tweede klas, naast andere vakken, ook Latijn en Grieks worden gevolgd. Een leerling die later in één of beide talen met goed gevolg eindexamen doet, krijgt een gymnasiumdiploma.

Voor leerlingen die een stapje extra kunnen en willen zetten, is het volgen van Latijn en Grieks een verrijking en verdieping van het vakkenpakket. Er wordt weleens gedacht dat dit alleen voor zeer begaafde leerlingen is weggelegd, maar niets is minder waar. Ook de ‘gemiddelde’ vwo-leerling kan deze vakken volgen. Een goede motivatie en belangstelling voor deze talen en voor de cultuur van de Grieken en de Romeinen zijn het belangrijkst.

Daarnaast is doorzettingsvermogen en plezier in nauwkeurig werken en leren onontbeerlijk. Met andere woorden: met een goede studiehouding is elke leerling in staat de klassieke talen te volgen en er plezier aan te beleven.

Vwo tweetalig (TTO)

Nehalennia heeft een rijke traditie op het gebied van Engelstalig onderwijs. Sinds 2012 biedt Nehalennia aan vwo-leerlingen TTO aan. Sinds eind 2017 mogen we ons ook een officiële TTO-school noemen, dankzij certificering door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De helft van de lessen wordt, over een aantal vakken verspreid, in het Engels gegeven. Het doel is dat de leerlingen Engels op een hoog niveau gaan beheersen. Het TTO is dan ook een prima voorbereiding op een (internationale) studie op universitair niveau. Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kunt u onder andere terecht op de site van het Europees Platform: www.europeesplatform.nl.

Voor deelname aan het TTO vragen we vanaf het eerste leerjaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u bij de schoolbijdragen, zie de download onderaan de pagina financiele zaken.

Begaafdheid

Locatie Breeweg

Nehalennia, locatie Breeweg, heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd omtrent de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Naast een ruim aanbod van allerlei extra activiteiten, bieden wij ook individuele hulp aan begaafde leerlingen die niet naar behoren presteren. Op onze website vindt u meer informatie: https://nehalennia.nl/informatie-voor- ouders/begaafdheid.

Begaafde leerlingen kunnen op onze school kiezen voor het tweetalig onderwijs (TTO). Daarnaast hebben wij het gymnasium en het Technasium, waar begaafde leerlingen met belangstelling voor de bètavakken hun talenten kunnen ontplooien. Wij begeleiden leerlingen die niet overeenkomstig hun mogelijkheden presteren. We doen dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en toekomstgerichte ontwikkelingsplannen (TOP). Het POP-traject wordt ingezet voor de onderbouw, dit door middel van kortdurende individuele begeleidingsbijeenkomsten. Het TOP-traject wordt ingezet voor de bovenbouw, waar in kleine groepen wordt gewerkt. In de mentorlessen wordt speciale aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het huiswerk. Daarnaast komt ook het ‘leren leren’ uitgebreid aan bod. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is eveneens een onderdeel van de mentorles. Regelmatig wordt een zogenaamde peer-bijeenkomst georganiseerd, waarin de specifieke problemen waar (hoog)begaafde leerlingen tegenaan lopen, besproken worden. Deze bijeenkomst kan ook gebruikt worden om extra (buitenschoolse) activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

Onderwijsontwikkeling

vmbo-mavo

Nehalennia Kruisweg richt zich op de ontwikkelingen en begeleiding van individuele talenten van alle leerlingen binnen een veilige en steeds praktijkgerichtere leeromgeving.   De komende jaren worden daarin nieuwe stappen gezet. De activiteiten richten zich op de onderwijskundige visie: Een praktijkgericht vmbo met aandacht voor jou!

Basis op orde
Nehalennia KRW is een ambitieuze locatie, waarin onderwijsontwikkeling altijd een proces in beweging is. Dat neemt niet weg dat dit begint bij een fundament en dat fundament bestaat uit een goede les, met bekwame docenten en mentoren. Op de Kruisweg bestaat dit fundament uit de ideale KRW-les, waarin docenten elkaars les bezoeken en er steeds gezocht wordt naar ruimte voor verbetering. Dit fundament is de basis waarop ons onderwijs verder wordt ontwikkeld aan de hand van de onderwijskundige pijlers; praktijkgericht, maatwerk, eigenaar leerproces en betrokken. Hieronder worden de pijlers nader toegelicht.

Pijler 1: Praktijkgericht 
Deze pijler staat garant voor een praktijkgericht vmbo en mavo. De koppeling van de basisberoepsgerichte leerweg (B) aan de kaderberoepsgerichte leerweg (K) doet recht aan de praktijkgerichte component van de opleiding. Dit betekent dat in de keuzes meer tijd wordt besteed aan praktijkgerichte vakken en hebben de leerlingen de mogelijkheid om meerdere keuzes te maken in verschillende richtingen. Stages worden verder uitgebouwd en er wordt toenemend gewerkt aan doorlopende leerlijnen met het MBO. 
In de mavo volgt de komende jaren de invoering van de nieuwe leerweg. Dit betekent dat aan de opleiding naast de sterk theoretische component een praktische component wordt toegevoegd, waarbij ook stagemogelijkheden worden onderzocht. De nieuwe leerweg vertaalt zich het komende schooljaar 2023-2024 in een praktijkgericht programma binnen de mavo, waarin HBR (horeca, bakkerij en recreatie) als examenvak kan worden gekozen.
 
Pijler 2: Maatwerk 
Onder maatwerk verstaan we een aanbod dat recht doet aan de individuele vraag van de leerling. Dit kan zowel verdiepende als verrijkende leerstof zijn als aanvulling op het basiscurriculum. We gaan de komende jaren ons maatwerkprogramma verder uitbreiden met meer aandacht voor het leren-leren, gerichte feedback (formatief evalueren), een betere aansluiting op de havo en mbo en een keuzepalet, waarin de leerling ook daadwerkelijk keuzes kan maken (op maat). Daarnaast wordt ook nadrukkelijk ingezoomd op het sociaal-welbevinden van onze leerlingen.  
 
Pijler 3: Eigenaar leerproces 
Eigenaarschap van het leerproces hangt nauw samen met maatwerk. Door keuzes mogelijk te maken, zowel praktisch (stage, praktische keuzevakken) als theoretisch ontstaat meer intrinsieke motivatie en daarmee eigenaarschap over de eigen leerroute. De komende jaren gaan we onderzoeken of een verkort of anders vormgegeven lesrooster daar ook daadwerkelijk tijd voor vrij kunnen maken. 
 
Pijler 4: Betrokken 
Naast betrokkenheid door de docenten, mentoren verstaan wij onder betrokkenheid ook activiteiten die passen bij sociaal-emotioneel welbevinden. Die betrokkenheid en begeleiding is ook nodig om leerlingen meer maatwerk te bieden en daarmee eigenaarschap over het leerproces te geven. 
 

Tenslotte in nadrukkelijke samenhang met onze havo – vwo locatie willen wij onze school toenemend kansrijk inrichten. Daarin gaan we onderzoeken hoe we onze brugklassen het beste vorm kunnen geven, door bijvoorbeeld de brugperiode aan te passen om een bijdrage te leveren aan dat doel. En zoals eerder aangegeven, past daarin ook een samenhang en daarmee kansrijke doorstroom tussen mavo en havo.  

Havo-vwo

Onze onderwijsresultaten maken duidelijk dat Nehalennia onderwijs van hoge kwaliteit realiseert. Toch wil de school komende jaren forse stappen zetten om het onderwijs naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen. De activiteiten zullen zich richten op vier basisthema's die hierna kort worden toegelicht: 

Thema 1: Eigentijds onderwijs: Rond dit thema beogen we het onderwijs flexibel in te richten en meer in te spelen op de vaardigheden die onze leerlingen in het huidige vervolgonderwijs en in onze maatschappij nodig hebben. Termen als maatwerk, keuzes mogen maken en ontwikkelingsgericht onderwijs staan centraal hierbij. De ontwikkelroute is gebaseerd op het Koersplan van de Mondia Scholengroep. 

Koersplan Mondia Scholengroep 

Thema 2: Een kansrijke onderwijsinrichting: Onze school wil dat leerlingen een zo groot mogelijke kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan, waarbij de organisatie van het onderwijs zo min mogelijk belemmerend is. Daarom onderzoeken we hoe we onze brugklassen het beste kunnen vormgeven en of een langere brugperiode een bijdrage kan leveren aan dit doel. Daarnaast werken we aan een herinrichting van de lestabel, waarbij de diversiteit in talenten en interesses onder onze leerlingen beter tot zijn recht komt. Tot slot werken we aan een nieuwe, kansrijke doorstroom van mavo naar havo.

Thema 3: Versterking van speciale programma's: Nehalennia biedt voor haar havo- en vwo-leerlingen een diversiteit aan speciale programma's aan: tweetalig onderwijs, Technasium, gymnasium, internationale talencertificaten en hoogbegaafdheid. Al deze programma's zullen we komende jaren gaan versterken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe praktijkgerichte programma's voor havisten rond economie en ondernemen en rond zorg en welzijn als tegenhanger voor het bèta-technische praktijkgerichte Technasium.

Thema 4: Basis op orde: Goed onderwijs begint bij een stevig fundament. Daarom nemen wij ons taalbeleid, rekenbeleid en toets- en examenbeleid stevig onder de loep. Deze ontwikkelthema's worden uitgebreid beschreven in ons meerjarig schoolplan. Het plan is te bekijken op onze website https://nehalennia.nl/onze-school.

Keuzes vmbo

Juniorcollege Kunst

Voor leerlingen die van kunst houden: van tekenen en schilderen, tot het maken van een voorstelling. Je krijgt les in dans, zang, beeldend en muziek in een mooi lokaal dat voor de voorstelling verandert in een echt theater met tribune voor gasten.

Juniorcollege Sport

Voor leerlingen die van sport houden en kennis willen maken met bekende en onbekende sporten. Je leert samenwerken en doorzetten tijdens uitdagende sportactiviteiten. Je hoeft niet de snelste, sterkste of beste te zijn, maar bewegen en sporten vind jij wel heel leuk.

Juniorcollege Techniek

Voor leerlingen die houden van het ontwerpen van nieuwe dingen en het maken ervan. Je maakt kennis met computerprogramma’s die jou helpen bij het maken van een technische opdracht.

Juniorcollege Foodlab

Voor leerlingen die kennis willen maken met alle facetten van de horeca. Koken doe je in een eigen keuken en opdienen in ons restaurant De Kiem.

 

Keuzes mavo

Juniorcollege Kunst

Leerlingen kunnen na een korte kennismaking kiezen uit de volgende juniorcolleges:

Voor leerlingen die van kunst houden: van tekenen en schilderen, tot het maken van een voorstelling. Je krijgt les in dans, zang, beeldend en muziek in een mooi lokaal dat voor de voorstelling verandert in een echt theater met tribune voor gasten.

Juniorcollege Sport

Voor leerlingen die van sport houden en kennis willen maken met bekende en onbekende sporten. Je leert samenwerken en doorzetten tijdens uitdagende sportactiviteiten. Je hoeft niet de snelste, sterkste of beste te zijn, maar bewegen en sporten vind jij wel heel leuk.

Juniorcollege Techniek

Voor leerlingen die houden van het ontwerpen van nieuwe dingen en het maken ervan. Je maakt kennis met computerprogramma’s die jou helpen bij het maken van een technische opdracht..

Juniorcollege Foodlab

Voor leerlingen die kennis willen maken met alle facetten van de horeca. Koken doe je in een eigen keuken en opdienen in ons restaurant De Kiem.

Bovenbouw

Keuzes in de bovenbouw mavo

In de onderbouw maken leerlingen kennis met een richting (juniorcollege). In het derde leerjaar borduren de leerlingen daar op voort. In leerjaar drie maken leerlingen gericht kennis met bepaalde onderdelen uit praktijk-/ beroepsgerichte programma’s. Er kan worden gekozen uit vele verschillende onderdelen in zogenaamde keuzevakken. Door het volgen van deze keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren. Keuzevakken hebben altijd een beroepsvoorbereidend en/of oriënterend doel. In leerjaar drie volgen leerlingen zes lesuren per week deze keuzevakken.

Vanaf schooljaar 23-24 kan er ook in de mavo examen gedaan worden in HBR (Foodlab). Als een leerling in leerjaar vier Foodlab wil volgen, heeft hij of zij vier lesuren per week Foodlab. Dit vak wordt aan het eind van het jaar afgesloten met een Centraal Praktijk Examen.

 

Mavo 4 - havo 4

Voor leerlingen die ambities hebben om na de mavo naar de havo te gaan, is het mogelijk om zich vanaf het derde leerjaar daarop voor te bereiden. Leerlingen die aangeven zich te willen voorbereiden op de havo krijgen extra verdieping in vakken die zij op de havo zullen kiezen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan vaardigheden die nodig zijn om succesvol de overstap naar de havo te maken. De uren die hiervoor ingeroosterd zijn, zullen bovenop het basisrooster plaatsvinden.  

Cambridge Engels

Voor leerlingen die dit willen en kunnen, bestaat er de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen vanaf mavo 1. Voor de brugklas geldt dat de lessen starten na de herfstvakantie

Keuzes havo-vwo

Kunst & Cultuur

Voor leerlingen die tekenen, muziek, drama of handvaardigheid leuk vinden, is de kunst- en cultuurroute een goede keuze. In deze route richten leerlingen zich op allerlei kunstzinnige en creatieve activiteiten. Kies je voor deze route, dan volg je dat vak in ieder geval in klas 1, 2 en 3. In de bovenbouw kun je, ongeacht je profiel, Kunst Beeldend of Kunst Muziek kiezen.

Voor deelname aan de Kunst- en Cultuurroute wordt vanaf het tweede leerjaar een vrijwillige extra bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt u op onze website.

Sport & Lijfstijl

Bij Sport en Lijfstijl krijgen leerlingen naast de lessen bewegingsonderwijs vier uur extra les in de week verdeeld over twee blokuren. Elk schooljaar zijn er enkele  sportieve clinics en maken de leerlingen kennis met bekende en minder bekende sporten. Er vindt verdieping plaats op het gebied van sportspelen en bewegen in het algemeen. Tevens komen op het gebied van gezondheid diverse aspecten langs. Denk hierbij aan voeding, training, mindfullness en EHBO.

Dit onderbouwprofiel past bij leerlingen die graag met sport, spel en bewegen bezig zijn en ervoor open staan om 'nieuwe' sporten of vormen van bewegen te leren. Je vindt samenwerken leuk. De leerling hoeft zelf niet op hoog niveau te sporten. Inzet, zelfstandigheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden binnen de lessen. We zoeken leerlingen die het ook leuk vinden om te willen werken aan kennis over een actieve en gezonde leefstijl. Je kunt zowel op het vwo als de havo kiezen voor Sport & Lijfstijl.

Sport & Lijfstijl wordt gevolgd in klas één tot en met drie. Aangezien het curriculum meer uren biedt voor sport dan LO1 (het reguliere curriculum) kunnen we een veel breder en gevarieerder aanbod verzorgen.

Voor Sport en Lijfstijl wordt vanaf het schooljaar 2024-2025 een bijdrage gevraagd. Dit schooljaar wordt het programma gratis aangeboden.

Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen die belangstelling hebben voor bètavakken en graag samenwerken met anderen. Daarnaast is ook een zekere creativiteit van belang. Op Nehalennia bieden we Technasium aan in de onder- en bovenbouw van vwo en havo.

In het Technasium maken leerlingen kennis met technische beroepen zoals civiel-technisch ingenieur, bouwkundige, architect, radioloog of biomedisch ingenieur. Het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) staat centraal. Als je voor het Technasium kiest, volg je dat vak in ieder geval in klas 1, 2 en 3. Aan het eind van de derde klas kun je, als je kiest voor een exact profiel (NG of NT), O&O in je vakkenpakket kiezen en examen doen in dit vak. In de praktische uitvoering van het Technasium werken de leerlingen (in klas 1 en 2) steeds gedurende twaalf weken aan een project. Een belangrijk aspect is het groepswerk. Leren samenwerken is één van de doelen van het Technasium. Er wordt gewerkt aan projecten, zoals het ontwerpen van een klok, een watertoestel bij Neeltje Jans, een leerzame doe-activiteit voor biologisch museum Terra Maris, stadscamping Middelburg of de First Lego League (FLL). In de bovenbouw sluit het vak af met onder andere een keuzeproject en een meesterproef.

Bij elk project nemen leerlingen een kijkje in de praktijk. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen het resultaat en krijgen ze cijfers. De cijfers hebben zowel betrekking op het product als op het proces (bijvoorbeeld: hoe is er samengewerkt?). Op het eindrapport worden de cijfers omgezet in een o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed).

 

Meer informatie vindt u op www.technasium.nl.

Voor de toelating kan een motivatiegesprek tot de toelatingsprocedure behoren. Voor deelname aan het Technasium wordt vanaf het tweede leerjaar een extra vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt u op onze website.

 

Taalcertificaten
Alle havo- en vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen en ook Delf Frans en Goethe voor Duits. De bijbehorende examens leiden tot wereldwijd erkende certificaten.
HAVO-P
Havo-P staat voor het praktijkgerichte programma binnen de havo. In 2023-2024 gaat in havo 4 een pilotgroep havo-P van start. Op Nehalennia richt havo-P zich op de domeinen educatie, economie en zorg en vormt daarmee in de bovenbouw een tegenhanger voor het meer technische Technasium. Net als in het Technasium werken we bij havo-P met externe opdrachtgevers en echte werkomgevingen.

Gezonde school

De gezonde school methode

Nehalennia werkt volgens de ‘Gezonde School’ methode. Het initiatief helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen. Daarmee maak je een gezonde leefstijl als school vanzelfsprekend en die boodschap meegeven aan onze leerlingen is belangrijk, voor nu en voor later.  
 
Vanaf 2019 mag Nehalennia zich een Gezonde School noemen, omdat beide locaties een of meerdere themacertificaten hebben behaald op de onderwerpen bewegen & sport, voeding en relaties & seksualiteit. Beide locaties hebben ook een Gezonde Schoolkantine en hebben hiervoor een gouden schaal mogen ontvangen. Deze is begin 2023 in ontvangst genomen met een bezoek van de wethouder van de gemeente Middelburg.  
 
Om de Gezonde School activiteiten te coördineren en borgen zijn Gezonde Schoolcoördinatoren aangesteld. 
  
Sinds schooljaar 2022 is er een Gezonde Schoolweek georganiseerd, waarbij er door middel van challenges, pauze-activiteiten en educatie extra aandacht is voor het thema ‘gezonde leefstijl’. Daarnaast werken we ook aan projectweken rondom het thema ‘seksuele en relationele ontwikkeling'.  
 
Voor het jaar 2023-2024 gaan we nog meer aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. We kijken hierbij onder andere naar de mentale gezondheid van onze leerlingen, de sociale veiligheid en het zelfvertrouwen. Leerlingen die goed in hun vel zitten, hebben minder kans op het ontwikkelen van problemen en kunnen beter leren. Daarnaast zullen we themacertificaten vernieuwen, bestaande themaweken uitbouwen, zoeken naar meer leerling participatie en het inzichtelijk krijgen van de leefstijl van onze leerlingen.