Omdat de school in deze levensfase een belangrijke rol speelt, draagt zij een zekere
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de leerling. Deze verantwoordelijkheid maken
wij waar door een zorgvuldige leerlingbegeleiding. Afhankelijk van de noodzaak en/of
behoefte bieden wij de volgende begeleiding:

Informatie opgenomen in onze schoolgids vind je hieronder. Op de website pagina's van de scholen staat ook nog specifieke informatie over de leerlingbegeleiding. 

Locatie Kruisweg 

Locatie Breeweg 

 

 

Leerlingbegeleiding en -zorg

Mentor

De mentor is dé vertrouwenspersoon voor de leerlingen. De mentor volgt naast de leerprestaties ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en bespreekt die met de leerling en de ouders. De mentor is voor de ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Daarnaast zijn er op de Breeweg voor de brugklassen leerling-mentoren. Dit zijn daarvoor geschoolde ouderejaarsleerlingen die een aandeel hebben in de leerlingenbegeleiding.

Leerlingcoördinator en pedagogische begeleiding

Op beide locaties zijn leerlingcoördinatoren aanwezig. Zij zitten op een centrale plaats in de school. De leerlingencoördinator havo-vwo is te vinden naast de receptie en leerlingenbalie. Zij vervullen in school een diverse taak, maar zijn er ook met name voor de leerlingen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld leerlingen opvangen die uit de les worden verwijderd of ruzie hebben, maar bieden zij ook een luisterend oor voor leerlingen in lastige situaties. Op de Kruisweg wordt in voorkomende situaties ook nog pedagogische hulp geboden door pedagogische begeleiders. Dit kan gezien worden als de verlengde arm van de mentor. De mentor is tenslotte niet altijd aanwezig, of beschikbaar.

Decaan

Een ander soort begeleiding wordt alle leerlingen geboden bij het kiezen van afdelingen, vakken, profielen en/of vervolgopleiding. Hiervoor heeft de school profielkeuzebegeleiders en decanen die, elk op hun terrein, deskundig zijn om leerlingen te helpen bij het maken van deze keuzes. De decaan geeft voorlichting en advies, niet alleen voor de keuzes binnen Nehalennia, maar ook voor de beroepskeuze en daaruit voortvloeiende keuzes voor een vervolgopleiding.

Steunlessen/ studiebegeleidingsuur

In de brugklassen van beide locaties kan extra hulp geboden worden voor verschillende vakken. Op de Breeweg zijn het steunlessen en op de Kruisweg studiebegeleidingsuur.

Huiswerkklas

Vmbo-mavo

Op de Kruisweg kunnen leerlingen die moeite hebben om aan de slag te gaan met hun huiswerk of thuis geen rustige werkplek hebben, deelnemen aan de ‘huiswerkklas’. Hier werken zij na schooltijd onder toezicht van een docent aan hun huiswerk.  
Het is een verplichting dat deelnemende leerlingen intrinsieke motivatie hebben om deel te mogen nemen aan de huiswerkklas. 

 

Havo-vwo

Op de Breeweg kunnen onderbouwleerlingen die moeite hebben om aan de slag te gaan met hun huiswerk of thuis geen rustige werkplek hebben, deelnemen aan de ‘doorwerkklas’. In de doorwerkklas werken zij na schooltijd onder toezicht aan hun huiswerk. 
Onderbouwleerlingen kunnen ook deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Zoals de naam hiervan aangeeft, wordt hierbij daadwerkelijk begeleiding geboden. De kosten hiervan worden voor het overgrote deel door de school gedragen, maar we vragen een tegemoetkoming van €25,00 per maand voor de deelname

Rekenen

Leerlingen van vmbo b/k krijgen vanaf de brugklas tot en met klas 4 rekenen aangeboden om ze voor te bereiden op de referentieniveaus rekenen. De leerlingen van mavo krijgen in leerjaar 1 en 2 rekenen

Faalangst

Iedereen is bij een spannende situatie weleens zenuwachtig. Dit helpt om een goede prestatie te leveren. Sommige leerlingen hebben echter zoveel last van zenuwen, dat ze bij het vooruitzicht van een repetitie, spreekbeurt of examen ‘s nachts niet kunnen slapen, huilbuien hebben of onder hun niveau presteren. Voor deze leerlingen is de BOF-training (beter omgaan met faalangst) bedoeld.

Sociale vaardigheid

In de periode tot de kerstvakantie wordt in de brugklas onderzoek gedaan naar de sociale vaardigheden van de leerlingen. Als daar aanleiding toe is, wordt contact opgenomen met de ouders en wordt een cursus sociale vaardigheid aangeboden. Deze cursus vindt plaats in groepsverband onder leiding van daartoe speciaal opgeleide docenten.

Individuele leerlingbegeleiding

Op beide locaties is er een ondersteuningslokaal. De begeleiding wordt veelal vanuit deze -rustige- ruimte geboden en functioneert tevens als time-outplaats voor specifieke leerlingen die bijvoorbeeld overprikkeld zijn geraakt. Intern leerlingbegeleiders werken hier voornamelijk met leerlingen met een diagnose (bijv. ADHD, ASS) of een relevante aanbeveling vanuit een onderzoek. 

Jeugdgezondheidszorg

De leerlingen worden in de tweede klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek wordt, aan de hand van een vragenlijst, een gesprek met uw kind gevoerd. Hierbij is aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociale functioneren. Dit onderzoek vindt plaats op school, u hoeft bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Als er aanleiding toe bestaat, wordt uw kind doorverwezen naar de jeugdarts en/of het ZAT (Zorg Advies Team). Ook in de vierde klas havo – vwo en de derde klas van vmbo b/k – mavo worden leerlingen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de leerling naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld en het gesprek vindt op school plaats. Behalve de onderzoeken die voor alle kinderen standaard gelden, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek op aanvraag van ouders/verzorgers, de jongere zelf, school of andere betrokkenen, als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, of als een kind zelf bepaalde zorgen wil bespreken. Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen alle leerlingen terecht met vragen en problemen die met gezondheid in de brede zin te maken hebben. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts kan adviezen geven of meedenken over een oplossing. Als ouders/verzorgers contact zoeken met het jeugdgezondheidsteam gaat dat via de mentor of rechtstreeks met GGD Zeeland: 0113-249400.

Ziekteverzuim van leerlingen

Onze school schenkt, samen met de GGD Zeeland, meer aandacht aan leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Hiervoor werken we samen met de jeugdverpleegkundige. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders voor meer duidelijkheid over de ernst en de duur van de ziekte. Dit kan zowel telefonisch als in de vorm van een gesprek met de leerling en ouders. Dit gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s) en leerling.

Maatwerklokaal Kruisweg

Naast individuele leerlingbegeleiding bieden wij ook de mogelijkheid voor maatwerk in het maatwerklokaal. Leerlingen met milde problemen waarbij uitval dreigt en waarbij de begeleiding vanuit het ondersteuningslokaal ontoereikend is bieden wij maatwerk aan via het maatwerklokaal. Met een gerichte aanpak van de problemen proberen we de leerlingen te laten slagen binnen de reguliere lessituatie. Het maatwerklokaal heeft als doel om meer individueel en rustig te kunnen werken en leren, waarbij uiteindelijk terugkeer binnen de reguliere lessituatie is een van de voornaamste doelen.
Leerlingen die een time-out nodig hebben. Bij een ernstig incident kan de leerling met onmiddellijke ingang een time-out opgelegd krijgen. De leerling mag dan de rest van de dag niet aanwezig zijn binnen de reguliere lessen. Deze maatregel kan eenmalig verlengd worden met één dag. Als daar aanleiding toe is, kan de leerling aansluitend volgens de procedure geschorst worden. De time-out kan bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school. Een time-out is geen strafmaatregel, maar een ordemaatregel in het belang van de school. De schoolleiding beslist over het al of niet opleggen van een time-out, over de duur van de time-out (1 of 2 dagen) en over het eventueel opstarten van een schorsings- of verwijderingsprocedure.

Een veilige school

Binnen Mondia Scholengroep zorgen wij er graag voor dat elke school voor elke leerling een veilige plek is. Helaas is de realiteit dat ook in een veilige school plagen, vervelende grappen en pesterijen nooit helemaal uit te sluiten zijn.
Het is aan iedereen binnen de scholengroep om samen te werken om pesten
zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit pestprotocol is een leidraad waarop terug gegrepen kan worden bij pestproblematiek. Tevens is het een aanvulling op het sociale mediaprotocol waarin aandacht wordt besteed aan cyberpesten. Op beide locaties is er een opgeleide anti-pestcoördinator, die in voorkomende situaties hiermee aan de slag gaat.
Het pestprotocol is te vinden op onze website:

reglementen en statuten 

Zorg Advies Team (ZAT)

Nehalennia SSG heeft een Zorg Advies Team (ZAT). De basis bestaat uit:

  • de ondersteuningscoördinator
  • de leerlingencoordinator
  • de teamleiders
  • de jeugdarts
  • jeugdverpleegkundige
  • Emergis
  • de schoolmaatschappelijk werker

Het team monitort, adviseert en begeleidt leerlingen, ouders en mentoren in het zorgtraject. Als het voor een zorgtraject nodig is andere betrokkenen in te schakelen wordt het ZAT uitgebreid met bijvoorbeeld politie, psycholoog, Intervence, Porthos, leerplichtambtenaar, mentor en andere deskundigen

Regeling ongewenste intimiteiten, racisme en geweld

In deze regeling staat beschreven dat er, wanneer je als leerling ongewenst gedrag op school ervaart met betrekking tot de bovengenoemde gebieden, de mogelijkheid bestaat bij de vertrouwenspersoon het probleem te bespreken of een klacht in te dienen. Je kunt de vertrouwenspersoon bellen en/of een afspraak maken. Het probleem wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. De (externe) vertrouwenspersoon is mevrouw M.T. Caljouw. Zij is te bereiken 0113-886637 of 06-52502098. U kunt ook eerst contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen:

• mevrouw P. Otte-Geervliet, p.otte@mondia.nl, locatie Kruisweg

• de heer Feij, d.feij@mondia.nl, locatie Breeweg

Ondersteuningscoördinatoren

Voor zorg en ondersteuning is per locatie een ondersteuningscoördinator in dienst.

• mevrouw M. van der Hor, m.vanderhor@mondia.nl, locatie Kruisweg

• de heer D. Feij, d.feij@mondia.nl, locatie Breeweg