Inspraak

Leerlingen en de schoolorganisatie

De school kent een Leerlingenraad, die regelmatig vergadert. Aan de orde komen zaken waar leerlingen op school direct mee te maken krijgen. Leerlingen stellen zelf de agenda van hun vergaderingen op. De inbreng van de Leerlingenraad is nuttig voor een goed verloop van de schoolorganisatie en wordt door de schoolleiding dan ook zeer gewaardeerd. Een belangrijke taak is het benoemen van leden voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad. Via de leerling geleding kan de Leerlingenraad opmerkingen vanuit zijn midden doorspelen naar de Medezeggenschapsraad.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van alle leerlingen officieel vastgelegd. Dit statuut is te vinden op de website van de school. In het statuut is ook het recht op privacy beschreven in de vorm van een opsomming van datgene, wat in het leerlingendossier kan worden opgenomen en voor wie dat dossier toegankelijk is. Tevens is het recht op medezeggenschap vastgelegd via de Leerlingenraad en de vertegenwoordiging van de leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut bevat ook de regels die gelden bij toelating en bevordering, de rechten en plichten bij het volgen van onderwijs, het maken van huiswerk en de regels voor toetsing en beoordeling. Voorts maken de regels voor de dagelijkse gang van zaken op school onderdeel uit van het leerlingenstatuut: de aanwezigheid in lessen, de regels voor lesuitval en voor les vervangende activiteiten, de orde- en gedragsregels en de mogelijke strafmaatregelen bij het overtreden van de schoolregels. Tenslotte is er een artikel over de rechtsbescherming van leerlingen. Dit artikel verwijst uiteraard naar de klachtenregeling, zoals die op Nehalennia gehanteerd wordt.

Betrokkenheid van de ouders / horizontale verantwoording

Veel ouders van brugklassers ervaren dat in het voortgezet onderwijs de rol van de ouders veel beperkter is dan in het basisonderwijs. Liepen ze in het basisonderwijs de school heel gemakkelijk in en uit, in het voortgezet onderwijs is die drempel over het algemeen veel hoger. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo komt het vaak voor dat leerlingen in de puberteit het niet zo leuk vinden als hun ouders op school komen. Zij zijn juist in een fase van ‘losmaking’ van thuis, het begin van zelfstandig leven. Veel ouders vinden zelf ook, dat hun kinderen het nu maar zelf moeten doen en dat het onderwijs de verantwoordelijkheid van de school is. Toch zijn wij van mening dat de rol van de ouders in het voortgezet onderwijs van belang is. Voor de individuele leerling is het zeer belangrijk dat diens ouders geïnteresseerd zijn in datgene wat hij of zij op school meemaakt. En dan bedoelen we niet alleen belangstelling voor de leerprestaties (welke cijfers heb je gehaald?), maar ook en vooral voor wat er op school is gebeurd (vertel eens wat je bij het vak O&O hebt gedaan).

Ouderraad

De ouderraad wil graag in contact staan met alle ouders. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. U kunt ons mailen op: ouderraad@nehalennia.nl

Functie/doelstelling ouderraad
De ouderraad zorgt ervoor dat opvallende en door ouders onder de aandacht gebrachte zaken, die te maken hebben met het onderwijs en de wijze waarop dat wordt verzorgd door de school, besproken worden met de locatiedirecteuren van de school.

De doelstelling van de ouderraad is een laagdrempelig klankbord te zijn voor ouders die meer duidelijkheid willen over het welzijn, de belangen en de positie van hun kinderen.

Ouders kunnen de leden aanspreken over diverse situaties met concrete feiten of klachten, die de leden (eventueel anoniem) kunnen inbrengen tijdens de vergadering. Vervolgens kunnen ouders worden verwezen naar de juiste personen of de leden leggen de situatie neer bij de locatiedirecteuren, die het bijvoorbeeld meenemen in het managementteam.

Onderwerpen
De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar met agendavoorbereiding en notulenverwerking. Als ouder kunt u een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda te zetten. De vergaderingen zijn openbaar. We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen van het management. U kunt altijd e-mailen naar de ouderraad. Indien u interesse heeft om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten. Uw inbreng wordt gewaardeerd!

Ouderraad 

Naam rol locatie
Jolanda Kasse voorzitter KW
Annegien van den Boomgaard secretaris BW
Annika Hofstede penningmeester BW
Suzanne Appelman lid  BW 
Evert Schouten  lid KW
Angelique van den Berg lid KW
Jeanine Smith  lid  KW
Michel Hoogerland lid  BW 
Ilja Tuning lid BW 
Henny Veldhuizen  lid  BW
Mathilde Wisman lid  BW
Eveline Goetheer lid  BW/KW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
U kunt contact opnemen via ouderraad@nehalennia.nl

 

De reeds geplande vergaderingen van de ouderraad schooljaar 2023/2024:

16 januari 2024 OR met directie, Breeweg, start 19.00 uur 

13 maart 2024 OR zonder directie, Kruisweg, start 19.00 uur 

2 april 2024 OR met directie, Breeweg, start 19.00 uur 

4 juni 2024 OR start zonder directie en dan aansluitend met directie Kruisweg, 18.00 uur

   
     

Ouderavond
Jaarlijks wordt er door de ouderraad een ouderavond georganiseerd, waar gastsprekers een interessant onderwerp komen toelichten.
Ook in het nieuwe schooljaar 2022/2023 hopen wij weer een ouderavond te organiseren. Meer informatie volgt.

Algemene Leden Vergadering
De datum van de ALV  is momenteel nog niet bekend.

In het kader van de wet ‘Openbaarheid van Bestuur’ kunt u de agenda’s en de verslagen van de Ouderraad opvragen via: ouderraad@nehalennia.nl.

Medezeggenschapsraad

Nehalennia SSG streeft in alles naar kwaliteit. De school wil daarbij leren van anderen: van leerlingen, medewerkers, ouders, scholen, bedrijven en instellingen om de school heen. Die anderen zijn de ‘stakeholders’ van de school. Aan hen leggen we structureel verantwoording af.

De Mondia Scholengroep heeft, sinds de bestuurlijke fusie tussen Nehalennia SSG en het Scheldemond College, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft Nehalennia, zoals wettelijk voorgeschreven, een eigen MR. De (G)MR praat mee, adviseert over en stemt in sommige gevallen in met of tegen voorgenomen beleid.

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. C. van der Neut, de secretaris is mevr. T. Lavën

Samenstelling MR Nehalennia SSG 

Personeelsgeleding
Dhr. C. van der Neut (voorzitter)
Mevr. T. Lavën (secretaris)
Mevr. de Badts 
Dhr. R. Mol 
Dhr. R. Giumento
Dhr. G. Bouwmeester

Oudergeleding
Mevr. I. Tuning 
Mevr. H. Veldhuizen
Mevr. A. van den Boomgaard 

Leerlinggeleding
Teodoor Vinokic 
Martijn de Bruijne
William Rooze 

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College
 

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer 
Dhr. S. Plummen 
Dhr. A. El Gauadi 
Mevr. T. van Rooijen
Dhr. S. Schrier 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. A. Engels - Wisse  
Dhr. J. de Werd 
Mevr. M. de Jonge

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
2x vacature 
 

Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep van leerlingen, van verschillende niveaus en leeftijden. Zij vergaderen regelmatig over zaken waar leerlingen op school direct mee te maken krijgen. De leerlingen stellen zelf de agenda van hun vergaderingen op. De inbreng van de Leerlingenraad is nuttig voor een goed verloop van de schoolorganisatie en wordt dan ook zeer gewaardeerd door de schoolleiding.

Een belangrijke taak is het benoemen van leden voor de leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Via de leerling-leden kan de Leerlingenraad opmerkingen vanuit hun midden doorspelen naar de MR.

Locatie Kruisweg en locatie Breeweg hebben beiden een eigen leerlingenraad. Leerlingen van de Kruisweg vertegenwoordigen niet de MR. De samenstelling met de namen van de leerlingen vind je hieronder. 

Secretariaat: Nehalennia SSG, Postbus 83, 4330 AB Middelburg

Leerlingenraad locatie Breeweg 

leerlingenraadbwg@mondia.com

Leden:

Teodor Vinokic   voorzitter (mr-lid)
Martijn de Bruijne   secretaris (mr-lid)
Quinn Swart   penningmeester
William Rooze    (mr-lid)
Maaike Nieuwehuis     
Iris de Kuijper     
Anaïs Santos Correia da Cruz    
Berend van der Bogt    
Evy Hensen    
Madalena Pinto    
Berk Mustafov     
Ivo de Kam     
Hidde Schieman    
     
     
 

 

Leerlingenraad locatie Kruisweg

 leerlingenraadssg@hotmail.com 

Rosalinn van 't Leven    voorzitter 
Leylani Bonnardel    
Celeste Fontijn    
Quinten Mostard     
Sofia Varvne    
Naomi Wattel     
Denice van der Weiden