Toetsing, cijfers en rapporten

Toetsing

Om leerlingen cijfermatig te beoordelen moet er getoetst worden. Het leerlingenstatuut onderscheidt de volgende toetsen:

Repetitie
Een schriftelijk werk over de in een aantal lessen behandelde stof. Het tijdstip en de inhoud van de repetitie moeten minstens een week van tevoren zijn opgegeven. Een leerling heeft het recht een geheel lesuur aan zijn repetitie te werken, tenzij de leraar vooraf een andere tijdsduur heeft meegedeeld. Bij een blokuur (= dubbel lesuur) heeft een leerling 100 minuten voor zijn werk beschikbaar, tenzij de leraar vooraf een andere tijdsduur meedeelt.

Proefwerk
Een ‘onverwachte’ repetitie. Een leerling kan dit werk met de kennis die hij heeft, met redelijk gevolg maken, zonder dat het nodig is ervan tevoren voor te leren. Een proefwerk duurt 50 minuten (of langer binnen een blokuur) en kan gegeven worden in de vorm van een luistertoets, een tekstverklaring, een samenvatting e.d.

Schriftelijke overhoring (s.o.)
Een overhoring van het huiswerk. Een s.o. mag niet de omvang hebben van een repetitie of proefwerk en telt dus minder zwaar dan een repetitie of proefwerk. Een s.o. duurt maximaal 25 minuten. Daarna is er gewoon les.

Werkstukken, verslagen en presentaties zijn opdrachten die vaak met een cijfer worden gewaardeerd en die bijdragen aan het rapportcijfer.
Overlappende stof is stof die zowel in de eerste als in de daaropvolgende toetsing ter sprake komt. Er mag alleen sprake zijn van overlappende stof als de eerste toets in de klas besproken is, voordat de tweede toets gegeven wordt. Dit om herhalingsfouten te voorkomen.
Repetities die in toetsweken worden afgenomen (havo-vwo), worden centraal ingepland. Tijdens toetsweken zijn er geen gewone lessen. Dat betekent dat leerlingen zich volledig kunnen concentreren op hun toetsen. Zij hebben doordat de gewone lessen vervallen er meer tijd voor en hebben geen huiswerk. In klas 1 is er één toetsweek op het einde van het schooljaar. In klas 2 zijn er twee toetsweken, halverwege het schooljaar en op het einde ervan. Vanaf klas 3 zijn er vier toetsweken en is het aantal tussentijdse toetsen beperkt.
Voor alle tussentijdse toetsen geldt het volgende: 
Per dag mogen gegeven worden:
•    1 repetitie plus 1 proefwerk, of
•    1 repetitie plus 2 schriftelijke overhoringen, of
•    1 proefwerk plus 2 schriftelijke overhoringen, of
•    2 proefwerken, of
•    3 schriftelijke overhoringen

Repetities en proefwerken mogen niet tijdens opeenvolgende uren gegeven worden, tenzij er een pauze tussen de twee lesuren valt. In de bovenbouw is dit slechts een richtlijn.
 

Cijfers

Cijfers worden gegeven op basis van de resultaten die de leerlingen behalen bij diverse toetsen in de verschillende vakken. Leerlingen krijgen cijfers voor een repetitie, een proefwerk, een schriftelijke overhoring, een schoolexamenonderdeel enz. Naast deze beoordeling van hun kennis worden ook de vaardigheden van de leerlingen beoordeeld. In de onderbouw van havo – vwo hanteren de meeste vakken een jaarcijfer, dit wil zeggen dat alle behaalde cijfers van het hele jaar uiteindelijk het eindcijfer bepalen. Dit geldt voor alle vakken behalve wiskunde. Bij dit vak werkt men met een halfjaarcijfer. Het eindcijfer wordt 24 bepaald door het gemiddelde van de eerste periode en alle cijfers die behaald zijn in de tweede periode.

Rapporten

Het schooljaar op beide locaties (Breeweg en Kruisweg) is verdeeld in twee rapportperiodes: de eerste periode vanaf het begin van het schooljaar tot 31 januari en de tweede periode vanaf begin februari tot aan de zomervakantie. De leerlingen van de Breeweg en Kruisweg ontvangen alleen in klas 1 en 2 een overzicht van de behaalde resultaten. De cijfers op de rapporten zijn de afgeronde, gewogen gemiddelden van de behaalde resultaten. Ouders kunnen via SOM Today (https://mondia.somtoday.nl) op ieder willekeurig moment de vorderingen van hun kind raadplegen.

Spreekuur leraren (n.a.v. de rapporten)

Gedurende het schooljaar en naar aanleiding van elk rapport zijn er op de locatie Breeweg ouderavonden waar ouders de mogelijkheid krijgen om fysiek of online met de docenten te spreken. Uiteraard is het ook mogelijk tussentijds met de mentor te spreken. Daarvoor zijn telefonisch of via e-mail afspraken te maken. De locatie Kruisweg organiseert driehoekgesprekken met de ouders, leerling en mentor. Ze bespreken dan gezamenlijk de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling
 

CITO leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden getoetst met het CITO-leerlingvolgsysteem. In het leerlingvolgsysteem maken de leerlingen voor de zogenaamde kernvakken (Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde) methode-onafhankelijke toetsen. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of leerlingen op het juiste niveau zitten en eventuele hiaten in hun kennis vaststellen. De uitslag van de toetsen wordt schriftelijk aan de ouders /verzorgers kenbaar gemaakt.

Bevorderingsnormen

Per klas en per afdeling is een bevorderingsnorm vastgesteld waaraan leerlingen moeten voldoen om bevorderd te kunnen worden. Aan het einde van een schooljaar zal de docentenvergadering, aan de hand van deze normen, beslissen of een leerling wel of niet bevorderd kan worden. Je vindt ze als download onderaan deze pagina.

Regels bij doubleren

Voor alle afdelingen gelden de volgende, algemene regels:
•    Een leerling mag niet twee keer hetzelfde leerjaar van dezelfde afdeling doubleren (dus bijv. na havo-3, havo-3 niet nog een keer havo-3).

•    Een leerling mag niet twee keer hetzelfde leerjaar van verschillende afdelingen doubleren (dus bijv. na atheneum-3, havo-3, niet nog een keer havo-3).

•    Een leerling mag in twee opeenvolgende leerjaren niet beide leerjaren doubleren (dus bijv. na mavo-2, mavo-2, mavo-3 niet nog een keer mavo-3).

•    Als de leerling op grond van de eerste drie regels de school moet verlaten, krijgt de leerling een advies voor een vervolgtraject.

•    In principe is doubleren van het eerste leerjaar niet mogelijk. Een uitzondering is mogelijk als de docentenvergadering meent dat er gegronde redenen zijn om een leerling het eerste leerjaar te laten overdoen. Er moet dan sprake zijn van buitengewone omstandigheden en een redelijke succeskans (voldoende capaciteiten).

•    Het bevoegd gezag kan van deze regels in bijzondere gevallen afwijken.

Examens

De schoolloopbaan wordt afgesloten met het examen. Dit bestaat voor de meeste vakken uit twee hoofdonderdelen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen. De afname hiervan begint op havo – vwo in het vierde leerjaar en voor het vmbo in het derde leerjaar. Er bestaat voor het eindexamen een door de school vastgesteld eindexamenreglement met daarin o.a. de herkansingsregeling. Dit reglement is terug te vinden op de website van de school en isop 25 verzoek ook op papier verkrijgbaar. Voor 1 oktober ontvangen alle bovenbouwleerlingen ook een ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (PTA) voor hun leerjaar, waarin het aantal toetsen, het gewicht van de toetsen, de wijze van afname van de toetsen en uiteraard de stofomschrijving van de toetsen nauwkeurig is vastgelegd. Het eindexamen op onze school is geregeld in het ‘Reglement eindexamens’. Daarin worden onder meer alle rechten en plichten van de leerlingen vermeld. De volledige tekst van dit reglement is te vinden op onze website:

Locatie vmbo-mavo 

Locatie havo-vwo