Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:
•    Kunt u door uw werk in geen één van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakantie. 
•    Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
•    12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
•    12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
•    25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
•    Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
•    Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
•    Verhuizing van gezin: één dag.
•    Diplomering van gezinslid:één dag (m.u.v. SE's voor examenleerlingen).
•    Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of Regionaal Bureau voor leerlingzaken-consulent/ leerplichtambtenaar)
•    Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Hoe moet ik verlof aanvragen?  
•    Zo mogelijk dient u het verlof 6 weken van te voren schriftelijk aan.
•    Gebruik het aanvraagformulier dat u onderaan de pagina kunt downloaden (mailen naar info@nehalennia.nl). 
•    Vraagt u verlof aan in verband met uw werksituatie, voeg dan een verklaring toe waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen. 
•    Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de teamleider van uw zoon of dochter.
•    Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het Regionale Bureau voor Leerlingzaken in Zeeland (www.lereninzeeland.nl). 
•    Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij de teamleider of de Regionale Bureau voor Leerlingzaken consulent/leerplichtambtenaar. 
 
Hoe lang kan ik verlof aanvragen? 
Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden.  
 
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:
•    Familiebezoek in het buitenland
•    Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
•    Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
•    Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
•    Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
•    Vakantiespreiding
•    Samen reizen
 
Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de teamleider van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De teamleider stuurt de aanvraag dan door naar het Regionale Bureau voor Leerlingzaken dat daarover beslist. 
Het aanvraagformulier voor extra verlof kunt u hieronder downloaden. 

 

Aanvraagformulier